Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam, attīstības programmas 2013.–2019.gadam un teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam un Vides pārskata izstrāde

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam, attīstības programmas 2013.–2019.gadam un teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam un Vides pārskata izstrāde

2011.gada 25.maijā Kokneses novada dome pieņēma lēmumu par Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam un teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu, savukārt 2011.gada 28.decembrī - lēmumu par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi.

Kokneses novada plānošanas dokumentu izstrāde tika uzsākta 2011.gada maijā, un to veica Kokneses novada pašvaldība sadarbībā ar „Metrum” Rīgas Centrālo biroju. Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja no SIA „Metrum” puses - projektu vadītāja, teritorijas plānotāja Ilze Circene, teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs no Koknese novada pašvaldības puses - Kokneses novada domes izpilddirektors Jāzeps Baltmanis (līdz ar Kokneses novada domes 19.12.2012. sēdes lēmumu „Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju” (protokols Nr.12, 4.8.), Kokneses novada nekustamā īpašuma speciāliste Elita Ģēģere un attīstības stratēģijas, kā arī attīstības programmas izstrādes vadītāja no Kokneses novada pašvaldības puses - Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anita Svence.

Ar Kokneses novada domes 2013.gada 30.janvāra lēmumu ir apstiprināta Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam un Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019.gadam, ar lēmumu ir apstiprināts Vides pārskats, kas izstrādāts Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Kokneses novada teritorijas plānojumam, savukārt 2013.gada 27.martā Kokneses novada domes sēdē tika pieņemts lēmums, ar kuru tika apstiprināts Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 „Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Buklets par izstrādātajiem Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir pieejams šeit.

Aicinām iepazīties ar apstiprinātajiem Kokneses novada plānošanas dokumentiem un Vides pārskatu:

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam

Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019.gadam

Vides pārskats

Informatīvs ziņojums par Kokneses novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam (sagatavots atbilstoši 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktam)

Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam:

1.sējums. Paskaidrojuma raksts

2.sējums. Grafiskā daļa, kurā ietilpst:
Kokneses novada teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
Kokneses novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
Kokneses novada ciemu teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
Kokneses novada ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte

3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādes procesa materiāli:
1.daļa – līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei
2.daļa – pēc teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes

Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes laikā paveiktais:

Koknese_tiksanas2011.gada 19. un 20.jūlijā "Metrum" speciālisti kopā ar Kokneses novada domes nekustamā īpašuma speciālisti Elitu Ģēģeri un izpilddirektoru Jāzepu Baltmani veica teritorijas apsekošanu Bebru, Iršu un Kokneses pagasta teritorijā, apzinot novada teritorijas pašreizējo izmantošanu. Šo divu dienu laikā tika organizētas tikšanās ar novada speciālistiem, lai pārrunātu aktuālos plānošanas jautājumus, kā arī vienotos par tālāko darba procesu augusta mēnesim. 20.jūlijā "Metrum" dalījās savos iespaidos par novadā redzēto un piedzīvoto Kokneses novada domes "Attīstības un tautsaimniecības komitejas" sēdē, kurā atzīmēja, ka novada galvenā vērtība ir paši novada iedzīvotāji.

Līdz 2011.gada 14.septembrim novada uzņēmēji tika aicināti izteikt viedokli par  uzņēmējdarbības vidi Kokneses novadā. Ar aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties šeit

2011.gada 14.septembrī tika organizēta plānošanas diena Kokneses novada pašvaldībā, organizējot trīs tematisko darba grupu diskusijas. Darba grupās tika diskutēts par novada vīziju, novada stiprajām, vājajām pusēm, kā arī iespējām, kuras pašvaldība un novada iedzīvotāji var realizēt, un draudiem, ar kuriem jārēķinās attīstības un plānošanas procesā. Kopā darba grupās piedalījās 32 pašvaldības speciālisti, deputāti, novada iedzīvotāji, uzņēmēji un SIA “Metrum” pārstāvji. Darba grupu diskusiju rezultātu apkopojumu skatīt šeit.

14.11.2011. Tika organizēta Kokneses novada attīstības programmas izstrādes Vadības grupa, kurā tiks izskatīti jautājumi par Kokneses novada vīzijas un stratēģisko mērķu formulēšanu. Tajā piedalījās novada pašvaldības vadība, kā arī SIA "Metrum" pārstāvji. 

08.12.2011. Tika organizēta teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa, kurā tika prezentēta sagatavotā novada telpiskā koncepcija, un, pirms detalizētās teritorijas plānošanas zemes īpašumu robežās, pārrunāti konceptuālie jautājumi attiecībā uz teritorijas plānošanu.

19.01.2012. Tika organizēta darba grupa „Tūrisms” (14.00) un „Lauksaimniecība (16.00), kurā katrā no darba grupām piedalījās 16 un 23 novada uzņēmēji, kas saistīti ar tūrisma un lauksaimniecības sfēru, pašvaldības speciālisti un deputāti, kā arī SIA „Metrum” konsultanti. Darba grupā tika izskatīta sagatavotā novada telpiskā koncepcija, piedāvājot tajā labojumus un papildinājumus, kā arī apkopoti viedokļi par ilgtermiņa un īstermiņa realizējamiem projektiem un idejām attiecībā uz tūrismu, lauksaimniecību un mežsaimniecību. Darba grupā tika izvirzīts priekšlikums teritorijas plānojumā noteikt novada nozīmes augstvērtīgās lauksaimniecības zemes, izstrādājot tām atsevišķus nosacījumus atļautajā izmantošanā, kā arī izstrādāt labvēlīgus nosacījumus tūrisma attīstībai teritorijās pie Daugavas, Pērses un Lobes ezera. Tāpat tika atzīmēti nākotnē realizējamie projekti un idejas – takas izveide gar Daugavu, veloceliņa attīstība gar A6 šoseju un ceļu, kas savieno Koknesi ar Iršiem.

Ar darba grupā izskatīto, un pēc tam papildināto novada telpisko attīstības koncepciju iespējams iepazīties šeit

Bilde

23.02.2012. Kokneses novada pašvaldībā novada uzņēmēji ar pašvaldības vadību un speciālistiem, kā arī SIA „Metrum” konsultantiem diskutēja par novada lauku teritorijas turpmāko attīstību – par vērtībām, kas jāsaglabā, par priekšnoteikumiem uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās, par prasībām no jauna veidojamu zemes gabalu minimālām platībām, par lauksaimniecības zemju turpmāko saglabāšanu un attīstību u.tml. Tikšanās reizē piedalījās ~25 cilvēku, sanāksmes noslēgumā pēc aktīvām diskusijām un dažādu argumentu uzklausīšanas vienojoties par daudzfunkcionālas izmantošanas pieļaušanu lauku teritorijās, saglabājot vērtīgās lauksaimniecības zemes, kurās, lai nepieļautu iespējamu sadrumstalotību, no jauna veidojama minimālā platība teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakāma 5 ha. Dienas otrajā daļā, piedaloties pagastu pārvalžu speciālistiem, tika skatīti jautājumi par Vecbebru un Iršu ciemu turpmāko teritorijas attīstību, stratēģiski vienojoties un grafiski nosakot kompaktu šo ciemu apdzīvojuma struktūru, paredzot jaunu apbūvi pie jau izveidotām ielām, un primāri vietās, kur perspektīvē ir iespējams izveidot komunikācijas.

08.03.2012. Darba grupa Kokneses novada pašvaldībā, kurā tika diskutēts par Vecbebru un Iršu ciemu teritoriju attīstību.

20.03.2012. Darba grupa Kokneses novada pašvaldībā par  Kokneses un Bormaņu ciemu teritoriju attīstību.

26.03.2012. SIA „Metrum” pārstāvju tikšanās ar sabiedriskā labuma organizācijas „Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāju Valdu Auziņu par Kokneses novada teritorijas un attīstības plānošanas risinājumiem un procesu, tai skaitā pārrunājot detalizētākus risinājumus kontekstā ar „Likteņdārza” teritoriju.

03.04.2012. SIA „Metrum” pārstāvju tikšanās ar SIA „Projektēšanas birojs ARHIS” pārstāvjiem par Kokneses novada teritorijas plānojuma risinājumiem kontekstā ar „Likteņdārza” teritoriju.

06.06.2012. SIA „Metrum” tikšanās ar „Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāju Valdu Auziņu par attīstības virzieniem „Likteņdārza” teritorijā.

07.06.2012. Piedalīšanās teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā, klātienē pārrunājot priekšlikumus ar zemes īpašniekiem, Kokneses novada pašvaldību, „Kokneses fonda” pārstāvjiem par „Likteņdārza” teritorijas turpmākajiem telpiskajiem risinājumiem.

18.06.2012. SIA „Metrum” tikšanās ar „Kokneses fonda” valdes priekšsēdētāju Valdu Auziņu un zemes īpašnieku par attīstības virzieniem „Likteņdārza” teritorijā.

01.08.2012. Tikšanās ar Kokneses novada pašvaldības speciālistiem, kuras laikā izskatīti sagatavotie teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projekti.

Koknese_23.02_1

22.08.2012. Kokneses novada domes Attīstības un tautsaimniecības komiteja, kurā SIA „Metrum” speciālisti prezentēja izstrādātos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

29.08.2012. Kokneses novada domes sēde, kurā tika pieņemts lēmums „Par Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr.8., 5).

No 17.09.2012. līdz 29.10.2012. teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana.

Koknese

Pēc plānošanas dokumentu sabiedriskās apspriešanas noslēguma termiņa, tika apkopoti tās rezultāti un 2012.gada 27.novembrī tika organizēta darba grupa Kokneses novada pašvaldībā, kurā visi sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi tika izvērtēti.

2012.gada 28.novembrī Kokneses novada dome pieņēma lēmumu pilnveidot teritorijas plānojuma 1.redakciju atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem.

2013.gada 30.janvārī pašvaldība pieņēma lēmumu nodot publiskajai apspriešanai sagatavoto Kokneses novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 5.februāra līdz 26.februārim. Pēc publiskās apspriešanas noslēguma, tās rezultāti apkopoti ziņojumā „Ziņojums par pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem”.

2013.gada 27.februārī Kokneses novada dome apstiprināja Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgo redakciju. Ar plānojuma galīgo redakciju varēja iepazīties no 2013.gada 5.marta līdz 2013.gada 26.martam.

Jautājumus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi iespējams adresēt teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv, tālrunis 67860317, vai Kokneses novada domes nekustamā īpašuma speciālistei Elitai Ģēģerei, e-pasts: elita.gegere@koknese.lv, tālrunis 65133634.