Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrāde

Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata izstrāde

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam apstiprināts 2012.gada 29.augustā ar Siguldas novada domes lēmumu (protokola Nr.15, 1.§), izdodot teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Siguldas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21.

Aicinām iepazīties ar apstiprināto Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu:

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam:

Paskaidrojuma raksts

Tematiskās kartes:
Allažu ciema kanalizācijas shēma
Allažu ciema ūdensapgādes shēma
Jūdažu ciema kanalizācijas shēma
Jūdažu ciema ūdensapgādes shēma
Mores ciema kanalizācijas shēma
Mores ciema ūdensapgādes shēma
Siguldas pilsētas kanalizācijas shēma
Siguldas pilsētas ūdensapgādes shēma
Siguldas novada elektroapgādes shēma
Siguldas pilsētas perspektīvās gāzes apgādes plānojums
Siguldas novada satiksmes infrastruktūras plāns
Ainavu plāns – 1. Ainavu vērtības un riski
Ainavu plāns – 2. Īpašo ainavu areāli un ainaviskie ceļi

Grafiskā daļa:
Siguldas novada teritorijas pašreizējā izmantošana
Siguldas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Siguldas pilsētas plānotā (atļautā) izmantošana
Allažu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Allažmuižas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Egļupes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Jūdažu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Mores ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Stīveru ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Vējupītes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi – 1.daļa (līdz 1.redakcijas izstrādei)

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi – 2.daļa (pēc 1.redakcijas izstrādes)

Izpētes un pielikumi:
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts – 1.daļa
Viesnīcas ēkas Siguldā, Pils ielā 6 apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Viesnīcas ēkas Siguldā, Pils ielā 6 plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Pils ielā 2 apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Pasta ēkas Siguldā, Pils ielā 2 plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Kr. Valdemāra ielā 3 apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Kr. Valdemāra ielā 3 plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Pils ielā 4 apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Pils ielā 4 apkārtnes plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Pils ielā 8 apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Pils ielā 8 plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Ausekļa ielā 7 apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Ausekļa ielā 7 plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Kr. Valdemāra ielā 1A apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Kr. Valdemāra ielā 1A plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Šveices ielā 6 apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Šveices ielā 6 plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Šveices ielā 21 apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Šveices ielā 21 plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Šveices ielā 27A apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Dzīvojamās ēkas Siguldā, Šveices ielā 27A plānotās aizsardzības zonas projekts
Dzīvojamo ēku Siguldā esošā aizsardzības zona (saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu)
Dzīvojamās ēkas „Laurenči – 2” Siguldā esošā aizsargjosla
Dzīvojamās ēkas „Laurenči – 2” Siguldā plānotās aizsardzības zonas projekts

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts – 2.daļa
Allažu luterāņu baznīcas esošā aizsardzības zona
Allažu luterāņu baznīcas apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti
Allažu luterāņu baznīcas plānotās aizsardzības zonas projekts

Vides pārskats (t.sk. kopsavilkums)

Informatīvais ziņojums par Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam (atbilstoši 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktam)

Jautājumus par izstrādāto plānošanas dokumentu iespējams adresēt Siguldas novada pašvaldībai vai arī projekta vadītājai no SIA „Metrum” puses Mārai Kalvānei (e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv, tālrunis 67860302).