Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025.gadam izstrāde

Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025.gadam izstrāde

2011.gada 24.februārī Saldus novada dome pieņēma lēmumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu tika noteikts, izvērtējot visu 16 novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas plānojumus, izstrādāt plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Saldus novada teritorijai, tādējādi radot pamatu ilgstošai un stabilai Saldus novada pašvaldības attīstībai, kurā sabalansētas privātīpašnieku un sabiedrības intereses.

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta 2011.gada maijā. To veica „Metrum” Rīgas birojs sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību. „Metrum” projekta izstrādes komanda: projekta vadītāja, teritorijas plānotāja Ilze Circene, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Artis Markots, vides speciāliste Vita Jevdokimova, arhitekte Māra Kalvāne, kartogrāfs Armīns Skudra un plānotājs – tehniķis Sabīne Grase.

InteresejiesSaldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam apstiprināts ar 2013.gada 25.aprīļa Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novadateritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.5, 10.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Buklets par izstrādāto Saldus novada teritorijas plānojumu ir pieejams šeit.

Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam:

1.sējums. Paskaidrojuma raksts

2.sējums. Grafiskā daļa, kurā ietilpst:
- Saldus novada teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Saldus novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Saldus pilsētas teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Saldus pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Jaunlutriņu pagasta Ošenieku ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Jaunlutriņu pagasta Ošenieku ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Lutriņu pagasta Lutriņu un Namiķu ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Lutriņu pagasta Lutriņu un Namiķu ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Saldus pagasta Druvas ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Saldus pagasta Druvas ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Šķēdes pagasta Šķēdes ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Šķēdes pagasta Šķēdes ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Zirņu pagasta Butnāru ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Zirņu pagasta Butnāru ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Zirņu pagasta Zirņu ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Zirņu pagasta Zirņu ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Ezeres pagasta Ezeres ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Ezeres pagasta Ezeres ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Jaunauces pagasta Jaunauces ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Jaunauces pagasta Jaunauces ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Kursīšu pagasta Kursīšu ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Kursīšu pagasta Kursīšu ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Nīgrandes pagasta Kalnu ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Nīgrandes pagasta Kalnu ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Nīgrandes pagasta Nīgrandes ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Novadnieku pagasta Ēvaržu ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Novadnieku pagasta Ēvaržu ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Novadnieku pagasta Draudzības ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Novadnieku pagasta Draudzības ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Novadnieku pagasta Sātiņu un Mežvidu ciemu teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Novadnieku pagasta Sātiņu un Mežvidu ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Novadnieku pagasta Sesiles ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Novadnieku pagasta Sesiles ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Pampāļu pagasta Pampāļu ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Pampāļu pagasta Pampāļu ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Rubas pagasta Rubas ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Rubas pagasta Rubas ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Vadakstes pagasta Vadakstes ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Vadakstes pagasta Vadakstes ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Zaņas pagasta Kareļu un Baltākroga ciemu teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Zaņas pagasta Kareļu un Baltākroga ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
- Zvārdes pagasta Striķu ciema teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
- Zvārdes pagasta Striķu ciema teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte

3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas plānojuma izstrādes procesa materiāli
1.daļa – līdz teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādei
2.daļa – pēc teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes

Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā paveiktais:

Līdz ar 2011.gada 13.jūliju tika uzsākta Saldus novada teritorijas apsekošana un pirmo oficiālo darba grupu organizēšana. SIA "Metrum" iepazinās ar situāciju visās pagasta pārvaldēs, organizējot darba grupas, veicot teritorijas apsekošanu dabā, kā arī organizējot diskusijas par novada konceptuālo attīstības redzējumu (skatīt karti Saldus novada funkcionālās telpas). Darba grupu pirmais rangs noslēdzās ar darba grupu 2011.gada 12.oktobrī Saldus novada Būvvaldē, pārrunājot spēkā esošā Saldus pilsētas teritorijas plānojuma praktisko pielietojamību ikdienas darbā, un vēlamās iestrādes jaunajā novada teritorijas plānojumā.

Apsekosana_Saldus

2012.gada 1.martā Saldus novada pašvaldībā tika organizēta Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam darba grupa „Saldus novada perspektīvā struktūra (attīstības koncepcija)”. Darba grupas tika organizētas, lai pirms detalizētākas Saldus novada teritorijas plānošanas, vienotos par konceptuāliem jautājumiem un kopējo redzējumu par novada telpisko attīstību – par apdzīvojumu, tā attīstību, par lauku zemju turpmāko izmantošanu, par iespējamiem areāliem, kurus būtu nepieciešams noteikt teritorijas plānojumā, lai, piemēram, konkrētās vietās radītu priekšnoteikumus ainavas saglabāšanai, tūrisma, lauksaimniecības attīstībai un tml.

Saldus

2012.gada 11.maijā, ar tikšanos Saldus novada Būvvaldē noslēdzās Saldus novada teritorijas plānojuma izstrādes otrais darba grupu raunds, kurās tika runāts jau par konkrētiem novada telpiskās attīstības priekšlikumiem. Darba grupās katrā no pagasta pārvaldēm un pilsētas Būvvaldē  tika panākta vienošanās par novada konceptuālajiem telpiskās attīstības virzieniem, kā arī rasti risinājumi telpiskai plānošanai pagasta ciemu, pilsētas un lauku teritorijai. Kopējais darba grupu apmeklētāju skaits  - 102 novada iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldības speciālisti, deputāti un projekta izstrādātāji no SIA „Metrum” puses.

Kā galvenie darba grupu rezultāti visās 15 organizētajās darba grupās aprīlī un maijā atzīmējami:

•    Pirms detalizētās novada teritorijas plānošanas izstrādāta novada telpiskās attīstības koncepcija, panākot vienošanos darba grupās par novada telpiskās attīstības stratēģiskajiem jautājumiem;
•    Analizējot spēkā esošos novada teritorijas plānojumus (katra pagasta un pilsētas), darba grupās rasti risinājumi pagastu ciemu un pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) teritorijas noteikšanai, kā arī izstrādāti priekšlikumi pagastu ciemu robežu noteikšanai;
•    Sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju izstrādāts un pārrunāts priekšlikums Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas noteikšanai, koriģējot esošo zonu un iekļaujot pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā arī Skrundas ielu;
•    Pārrunāts jautājums par pilsētas perspektīvajām robežām, darba grupā pilsētas Būvvaldē vienojoties, ka pilsētas perspektīvās robežas netiks noteiktas teritorijas plānojuma saistošajās kartēs, bet sniegts kā konceptuāls priekšlikums teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā;
•    Attiecībā uz pilsētas teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, darba grupā pārrunāta atsevišķu zemes gabalu izmantošana un sarkano līniju projektēšana, konceptuāli saglabājot risinājumus no spēkā esošā pilsētas teritorijas plānojuma.

2012.gada 28. un 31.maijā Saldus novada pašvaldības telpās tika organizēta darba grupa, kurā tika izskatīts Saldus novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu projekts.

2012.gada 13.jūnijā SIA „Metrum” piedalījās diskusijās un prezentēja Saldus novada teritorijas plānojuma risinājumus „Latvijas Teritoriālplānotāju Asociācijā”, lai uzklausītu viedokļus un dalītos redzējumā par Saldus novada attīstību ar citiem kolēģiem – plānotājiem un arhitektiem Latvijā.

Līdz 2012.gada jūnijam SIA „Metrum” sadarbībā ar Saldus novada pašvaldības speciālistiem sagatavoja Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.

2012.gada jūnijā Saldus novada domes Attīstības komitejā un domes sēdē SIA „Metrum” un Saldus novada pašvaldības speciālisti prezentēja izstrādāto 1.redakciju.

2012.gada 29.jūnijā pašvaldībā tika pieņemts lēmums „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.14.,34§).

No 16.07.2012. līdz 31.08.2012. tika organizēta sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sapulces tika organizētas katrā no novada pagastiem un Saldus pilsētā. Kopējais apmeklētāju skaits sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs bija 141. Visplašāk iedzīvotāji apmeklēja organizētās sanāksmes Saldus pilsētā, Saldus pagasta Druvā un Novadnieku pagasta Mežvidos. Kopumā iedzīvotājiem tika organizētas 16 sanāksmes. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 12 priekšlikumi. Apkopojot saņemtos iesniegumus, kā galvenie iedzīvotāju priekšlikumi atzīmējami – pārskatīt rūpnieciskās apbūves teritoriju plānošanu Saldus pilsētas tuvumā (vienu no šādiem iesniegumiem parakstījuši 160 Saldus novada iedzīvotāji), kā arī neparedzēt (arī konceptuāli tālākā nākotnē) Mežvidu ciema pievienošanu Saldus pilsētai (parakstījuši 110 Novadnieku pagasta iedzīvotāji).

Apspriesana

2012.gada 18.septembrī un 10.oktobrī tika organizētas darba grupas Saldus novada pašvaldībā, kurās visi sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi tika izvērtēti.

2012.gada 25.oktobrī Saldus novada dome pieņēma lēmumu par Saldus novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu. Saldus novada teritorijas plānojums tika pilnveidots atbilstoši teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas (organizēta no 2012.gada 16.jūlija līdz 31.augustam) rezultātiem. Lai vieglāk un pārskatāmāk būtu iespējams iepazīties ar izmaiņām, kas veiktas teritorijas plānojuma pilnveidotajā 1.redakcijā, kā arī speciālistu paskaidrojumiem par tiem, tika sagatavots Pārskats par 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas norisi.

2012.gada 18.decembrī Saldus novada dome pieņēma lēmumu par Saldus novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu.

No 2013.gada 7.janvāra līdz 2013.gada 27.janvārim tika organizēta teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana. Ar publiskās apspriešanas gaitā saņemtajiem institūciju atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem var iepazīties Ziņojumā par pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem.

2013.gada 19.februārī plkst.17.00 Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā tika organizēta Saldus novada pašvaldības pārstāvju, iedzīvotāju un uzņēmēju tikšanās, kurā tika diskutēts par Saldus pilsētas ziemeļrietumu daļas turpmāko attīstību.

No 2013.gada 4.marta līdz 2013.gada 24.martam varēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju, kas tika apstiprināta ar Saldus novaa domes 2013.gada 21.februāra lēmumu „Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 43§.).

Informācija masu mēdijos:
Saldus novadam būs vienots teritorijas plānojums
Saldus novada pašvaldības atklātā vēstule iedzīvotājiem
Meklē līdzāspastāvēšanas variatus (1)
Meklē līdzāspastāvēšanas variatus (2)
Teritorijas plānojumu pieņem, gaisa piesārņojumu mazinās


Jautājumus par teritorijas plānojumu iespējams adresēt teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv, tālrunis 67860317 vai Saldus novada teritorijas plānotājai Laurai Zariņai – Skapstei, e-pasts: laura.zarina-skapste@saldus.lv, tālrunis 63807909.