Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam

Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024.gadam

Saulkrastu novada dome ar 2012.gada 31.oktobra sēdes lēmumu ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.17 (protokols Nr.14§, 33) „Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Aicinām iepazīties ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam:

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:
Saulkrastu novada teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
Saulkrastu novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
Saukrastu pilsētas teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
Saulkrastu pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
Saulkrastu novada ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
Zvejniekciema ciema teritorijas plānotās izmantošanas karte

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi – 1.daļa

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi – 2.daļa