Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde

Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde

Jaunpils novada dome ar 2012.gada 27.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 7.) ir apstiprinājusi Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, savukārt ar 2013.gada 30.janvāra sēdes lēmumu ir apstiprināts Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un pieņemti saistošie noteikumi Nr.2 (protokols Nr.1, 3.) „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Aicinām iepazīties ar Jaunpils novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem:

Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam

Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:
Jaunpils novada teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
Jaunpils novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte
Jaunpils novada ciemu teritorijas pašreizējās izmantošanas karte
Jaunpils novada ciemu teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas karte

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izstrādes procesa materiāli