Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

2011.gada 24.februārī Dobeles novada dome pieņēma lēmumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu - izvērtējot visu 11 novada teritoriālo vienību spēkā esošos teritorijas plānojumus, izstrādāt plānošanas dokumentu ar vienotiem plānošanas principiem visai Dobeles novada teritorijai, tādējādi radot pamatu ilgstošai un stabilai Dobeles novada pašvaldības attīstībai, kurā sabalansētas privātīpašnieku un sabiedrības intereses.

Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi veica Dobeles novada pašvaldība. SIA „Metrum” nodrošināja teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšanu, t.sk. Vides pārskata izstrādi.

Dobeles novada dome ar 2013.gada 30.maija sēdes lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (Nr.146/5), ir apstiprinājusi Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un izdevusi pašvaldības saistošos noteikumus Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Aicinām iepazīties ar Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:
Dobeles novada teritorijas pašreizējā izmantošana
Dobeles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Dobeles pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana
Dobeles pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Aizstrautnieku ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Akāciju ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Annenieku ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Apguldes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Auru ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Bērzes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Bikstu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Ceriņu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Gardenes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Jaunbērzes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Kaķenieku ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Ķirpēnu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Krimūnu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Lejasstrazdu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Lielbērzes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Liepziedu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Miltiņu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Naudītes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Penkules ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Šķibes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Zebrenes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi:
1.daļas 1.puse
1.daļas 2.puse
1.daļas 3.puse
2.daļas 1.puse
2.daļas 2.puse

Vides pārskats (t.sk. kopsavilkums)

Informatīvais ziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam (sagatavots atbilstoši 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktam)