Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Lokālplānojuma izstrāde Rīgā, teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi

Lokālplānojuma izstrāde Rīgā, teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi

Rīgas dome 2013.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.304 "Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojumā ir grozīta Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana no "Centra apbūves teritorijas" uz trīs citām izmantošanas iespējām – "Savrupmāju apbūves teritoriju", "Dzīvojamās apbūves teritoriju" un "Jauktas apbūves teritoriju ar dzīvojamo funkciju". Lokālplānojumā ir grozīts arī Rīgas teritorijas plānojumā noteiktais apbūves stāvu skaits – kā maksimālo nosakot tikai 3 stāvus, atļauto 25 stāvu vietā.

Turpmāk lokālplānojuma teritorijas galvenā raksturojošā apbūve būs mazstāvu dzīvojamās ēkas – savrupmājas, dvīņu mājas un rindu mājas, kuras plānots izvietot respektējot reljefu, izsauļojumu un esošos kokus. Lokālplānojumā ir noteiktas arī vienotas prasības teritorijas labiekārtojumam un apstādījumu veidošanai. Kopējā šī lokālplānojuma teritorijas platība ir 29,6 ha un tā risinājumi ir plānoti tā, lai teritorija iekļautos vēsturiskā Mežaparka apbūves un ielu struktūrā jeb būtu Mežaparka apkaimes turpinājums vai tā sastāvdaļa.

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA "Metrum", bet lokālplānojuma pasūtītājs - SIA "Jaunais Mežaparks".

Lokālplānojums Rīgā teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi:

Lēmums par projekta apstiprināšanu

Saistošie noteikumi
- RD saistošie noteikumi Nr.64
- Plānotā funkcionālā zonējuma plāns (Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana)

Ziņojums par saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem

Paskaidrojumu raksts
- Paskaidrojuma raksts 1.daļa
- Paskaidrojuma raksts 2.daļa

Grafiskā daļa:
1. Teritorijas novietojums
2. Teritorijas esošā izmantošana
3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
4. Stāvu plāns
5. Aizsargjoslu plāns
6. Transporta infrastruktūra
7. Vertikālais plānojums
8. Elektroapgādes shēma
9. Gāzes apgādes shēma
10. Kanalizācijas shēma
11. Lietus kanalizācijas shēma
12. Siltumapgādes shēma
13. Telekomunikāciju shēma
14. Ūdens apgādes shēma
15. Ielu šķersprofili

Apstādījumu koncepcija


Izpētes:

- Biotopi
- Atzinums par mikroliegumu
- Koku inventarizācija
- Koku inventarizācija. Karte 1
- Koku inventarizācija. Karte 2
- Transports. Paskaidrojuma raksts
- Transports. Karte 1
- Transports. Karte 2
- Vides troksnis