Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam izstrāde

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam izstrāde

Krimuldas novada dome 2014.gada 25.jūlijā pieņēma lēmumu apstiprināt Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2038.gadam, kurā noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra.

Izstrādātais dokuments kļūst par Krimuldas novada pašvaldības hierarhiski nozīmīgāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nosaka visu citu novada plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Krimuldas novada plānošanas dokumenta izstrādi veica Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „METRUM” Rīgas biroju. Plānošanas dokumenta izstrādes vadītāja no „METRUM” puses - projektu vadītāja, teritorijas plānotāja Māra Kalvāne, izstrādes vadītājs no Krimuldas novada pašvaldības puses - Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Guntars Grīnvalds.

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam

Pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi