Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Lokālplānojuma izstrāde teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali

Lokālplānojuma izstrāde teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali

Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 88.1.punktu, 2015.gada 11.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.244 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu", un, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu un 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu  Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 91.punktu, izdevusi saistošos noteikumus Nr.26 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu".

2015.gada 11.jūnijā ir pieņemts lēmums Nr.247 „Par Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcijas apstiprināšanu", ar kuru ir apstiprināta Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcija.

Aicinām iepazīties ar apstiprināto lokālplānojumu:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:
Teritorijas pašreizējā izmantošana
Teritorijas plānotās izmantošanas un nekustamā īpašuma objekta agrūtinājumu plāns
Sarkano līniju plāns
Pludmales funkcionālais zonējums - 3.lapa
Pludmales funkcionālais zonējums - 4.lapa
Jomas ielas funkcionālā telpa - 5.lapa
Jomas ielas funkcionālā telpa - 6.lapa
Jomas ielas funkcionālā telpa - 7.lapa
Ielu profili ar plānotajām auto novietnēm

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

Vides elementu koncepcija