Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Lokālplānojuma izstrāde Babītes novada nekustamo īpašumu Slēperi, Skroderu pļavas, Dziļavoti, Zemdegas zemes vienībām

Lokālplānojuma izstrāde Babītes novada nekustamo īpašumu Slēperi, Skroderu pļavas, Dziļavoti, Zemdegas zemes vienībām

Babītes novada pašvaldības dome 2014.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Lokālplānojums nekustamā īpašuma „Slēperi” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0030, nekustamā īpašuma „Skroderu pļava” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0153, nekustamā īpašuma „Dziļavoti” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 002 0121, nekustamā īpašuma „Zemdegas” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 003 0120, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads”, ar saistošajiem noteikumiem apstiprinot lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Aicinām iepazīties ar lokālplānojumu:

1. Paskaidrojuma raksts

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3. Grafiskā daļa
Teritorijas novietojums
Aizsargjoslu plāns
Plānotā izmantošana
Transporta shēma
Elektroapgādes shēma
Ūdensapgādes shēma
Kanalizācijas shēma
Gāzapgādes shēma
Meliorācijas shēma
Ielu šķērsprofili 1-1, 2-2
Ielu šķērsprofili 3-3, 4-4
Ielu šķērsprofili 5-5, 6-6
Ielu šķērsprofili 7-7, 8-8
Ielu šķērsprofili 9-9, 10-10
Ielu šķērsprofili 11, 12

4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādes procesu

5. Pielikumi un izpētes
Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums
Ceļi. Paskaidrojuma raksts
Elektroapgāde. Paskaidrojuma raksts
Ģeotehnisko izpētes darbu pārskats
Lietus kanalizācijas tīkli. Paskaidrojuma raksts
Drenāžas sistēmu pārkārtošana un teritorijas nosusināšanas projekta priekšlikumi
Ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli. Paskaidrojuma raksts
Trokšņu izpete