Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam izstrāde

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam izstrāde

Durbes novada dome 2014.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu apstiprināt Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2039.gadam, kurā noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra.

Izstrādātais dokuments kļūst par Durbes novada pašvaldības hierarhiski nozīmīgāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nosaka visu citu novada plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2039.gadam

Pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi