Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrāde

Dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrāde

2014.gada oktobrī SIA "METRUM" ir uzsākusi darbu pie dabas lieguma "Ances purvi un meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.

Dabas liegums "Ances purvi un meži" atrodas Ventspils novada Ances un Tārgales pagastā. Tā kopējā platība - 9822 ha. Tas dibināts 1999.gadā, lai aizsargātu maz izmainītu mežu - purvu un ezeru dabiskos biotopu kompleksus, retas un apdraudētas putnus sugas, kā arī, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību Ances Dižpurvā un tā apkārtnē. 2004.gadā dabas liegums iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā.

Dabas liegumam ir esošs dabas aizsardzības plāns, un tā darbības termiņš ir no 2007.gada līdz 2016.gada beigām. Plāns tika izstrādāts saskaņā ar šobrīd vairs spēkā neesošiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.234 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību", tas ir jāaktualizē ne tikai saturiski, bet arī atbilstoši visām tām prasībām, ko ietver spēkā esošie normatīvie akti. Papildus tam, dabas liegums ir iekļauts to 15 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā, kurām izstrādājams dabas aizsardzības plāns Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros. Viens no galvenajiem šī projekta uzdevumiem ir izstrādāt metodoloģiju dabas aizsardzības plānu un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sasaistei, lai sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu. Jaunais dabas lieguma "Ances purvi un meži" dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts atbilstoši minētajai metodoloģijai un piemērots integrēšanai pašvaldības teritorijas plānojumā.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzību un izmantošanu pašlaik regulē 02.10.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuāli aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Izstrādājot dabas aizsardzības plānu, tiks sagatavots jauns priekšlikums dabas lieguma individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.


Šobrīd:
Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes ir noslēdzies, un ar to iespējams iepazīties šeit.

Līdz šim veiktās aktivitātes:

1) No 2016.gada 26.februāra līdz 16.martam notika dabas aizsardzības plāna atkārtota sabiedriskā apspriešana. 2016.gada 11.martā plkst.13:00 Ances pagasta Kultūras nama mazajā zālē ("Ausmas", Ance, Ventspils novada Ances pagasts) tika organizēta dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

2) Saskaņā ar Ministru kabineta 09.10.2007. noteikumiem Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību", dabas aizsardzības plāns, kas precizēts atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, tika iesniegts Ventspils novada pašvaldībā atzinuma sniegšanai.

3) No 2015.gada 9.decembra līdz 23.decembrim notika dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana, 2015.gada 18.decembrī plkst.13:00 Ances pagasta Kultūras nama mazajā zālē ("Ausmas", Ance, Ventspils novada Ances pagasts) organizējot plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Ar pārskatu par sabiedrisko apspriešanu iespējams iepazīties šeit.

4) 2015.gada 11.novembrī Ances pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Vālodzīte" notika dabas aizsardzības plāna izstrādes trešā uzraudzības grupas sanāksme. Protokolu skatīt šeit.

CAM03720

5) 2015.gada 16.oktobrī plkst. 13.00 Ances pagasta Kultūras nama Mazajā zālē ("Ausmas", Ance, Ances pag., Ventspils nov.) tika organizēta dabas aizsardzības plāna izstrādes otrā uzraudzības grupas sanāksme. Ar sanāksmes protokolu var iepazīties šeit.

CAM03650

6) 2014.gada 23.oktobrī SIA "METRUM" speciālisti apsekoja un iepazinās ar dabas lieguma teritoriju.

7) 2014.gada 27.novembrī plkst. 13.00 Ances pagasta Kultūras nama Mazajā zālē ("Ausmas", Ance, Ances pag., Ventspils nov.) norisinājās dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties šeit.

Apspriede

8) 2015.gada 2.februārī plkst. 13.00 Ances pagasta Kultūras nama Mazajā zālē ("Ausmas", Ance, Ances pag., Ventspils nov.) tika organizēta pirmā dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme. Ar sanāksmes protokolu var iepazīties šeit. Ar Dabas aizsardzības pārvaldes rīkojumu (2014.gada 30.decembrī) par dabas lieguma "Ances purvi un meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupu var iepazīties šeit.

Bilde

Untitled