Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gada izstrāde

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016. – 2027.gada izstrāde

Jaunpiebalgas novada dome 2014.gada 12.augustā pieņēma sēdes lēmumu Nr.139 (protokols Nr.8, 5.§) par Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrādes galvenais darba uzdevums ir izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.

Tā izstrāde uzsākta 2014.gada decembrī, un to Jaunpiebalgas novada pasvaldība veic sadarbībā ar "METRUM" Rīgas biroju. "METRUM" projekta izstrādes komanda: projekta vadītāja, teritorijas plānotāja Ilze Circene, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Artis Markots un vides speciāliste Vita Jevdokimova.

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrāde ir īpaša ar to, ka tā ir viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas izstrādā teritorijas plānojumu jaunajā Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Sistēmas mērķis ir nodrošināt visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un ar teritorijas plānošanu saistītās informācijas uzkrāšanu, apstrādi un publisku pieejamību.

Saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes 11.07.2016. sēdes lēmumu (protokols nr.7, 3.§) ir apstiprināts Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam, izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Jaunpiebalgas novada domes 11.07.2016. saistošos noteikumus Nr.8 "Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". Ar Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam materiāliem var iepazīties Jaunpiebalgas novada pašvaldībā (sākot ar 2016.gada 1.augustu), katru darba dienu pašvaldības darba laikā, adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī šeit:

Paskaidrojuma raksts

Ainavu karte

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa (grafiskajā daļā attēlotajai topogrāfijai ir tikai informatīva nozīme):

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Jaunpiebalgas novada pašreizējā situācija

Jaunpiebalgas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Jaunpiebalgas ciema pašreizējā izmantošana

Melnbāržu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Melnbāržu ciema pašreizējā izmantošana

Abrupes ciema pašreizējā situācija

Abrupes ciema teritorijas plānotā (aļautā) izmantošana

Kartēs lietotie apzīmējumi

Jautājumu un konsultāciju gadījumā aicinām kontaktēties ar SIA "METRUM" teritorijas plānotāju Ilzi Circeni (tālrunis 28323046, e-pasts ilze.circene@metrum.lv.

IMG_0615CAM02830CAM02869IMG_0619

Kontaktinformācija:
SIA "METRUM" projekta vadītāja Ilze Circene, tālr.67860305, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv.