Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

Dabas parka "Abavas senleja", dabas lieguma "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis", "Nagļu un Ansiņu purvs" un "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plānu izstrāde

Dabas parka "Abavas senleja", dabas lieguma "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis", "Nagļu un Ansiņu purvs" un "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plānu izstrāde

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni tiek izstrādi Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta ietvaros, t.i.:

1) Dabas parkam "Abavas senleja" (atrodas Ventspils (Zlēku, Ugāles, Usmas pag.), Kuldīgas (Rumbas, Rendas pag.), Talsu (Ģibuļu, Abavas pag.) un Kandavas (Kandava un Matkules pag.) novadā);
2) Dabas liegumam "Druviņu tīrelis" (atrodas Ventspils novada Usmas pag.);
3) Dabas liegumam "Pluču tīrelis" (Ventspils novada Usmas un Ugāles pag.);
4) Dabas liegumam "Nagļu un Ansiņu purvs" (Ventspils novada Zlēku pag.);
5) Dabas liegumam "Maņģenes meži" (atrodas Kuldīgas novada Rumbas pag.).

Detalizetak_Abavas_dala

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir iekļautas to piecpadsmit īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā, kurām izstrādājams dabas aizsardzības plāns Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros. Viens no galvenajiem šī projekta uzdevumiem ir izstrādāt metodoloģiju dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu sasaistei, lai sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšu. Dabas aizsardzības plāni tiks izstrādāti atbilstoši minētajai metodoloģijai un piemērots integrēšanai pašvaldību teritorijas plānojumos.

Šobrīd:

Ir noslēdzies darbs pie dabas aizsardzības plānu izstrādes. Ar izstrādātajiem dabas aizsardzības plāniem var iepazīties šeit:

Dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāns un tā grafiksā daļa:

1.pielikums Zemes lietošanas veidu karte

2.pielikums Zemes īpašumtiesību sadalījums

3.pielikums Biotopu kartējums

4.pielikums Dabas vērtību karte

5.pielikums Apsaimniekošanas pasākumu karte

6.pielikums Mežsaimnieciskā darbība

7.pielikums Funkcionālā zonējuma karte

Dabas lieguma "Nagļu un Ansiņu purvs" dabas aizsardzības plāns

Dabas lieguma "Druviņu tīrelis" dabas aizsardzības plāns

Dabas lieguma "Pluču tīrelis" dabas aizsardzības plāns

Dabas lieguma "Manģenes meži" dabas aizsardzības plāns


Dabas aizsardzības plānu izstrādes aktualitātes:

2016.gada 16.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika organizēta dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna projekta paplašinātā uzraudzības grupas sanāskme. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties šeit.

2016.gada 16.maijā tika organizēta dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna projekta noslēguma uzraudzības grupas sanāskme. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties šeit.

⦁ No 2016.gada 3.marta līdz 23.martam tika organizēta dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna projekta sabiedriskā apspriešana. Ar sabiedriskās appriešanas posma pārskatu iespējams iepazīties šeit. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika:

  • 2016.gada 17.martā 16.00 Kandavas kultūras nama Mazajā zālē (Lielā iela 28, Kandava), pirms sanāksmes, sākot no 14.00, bija iespēja saņemt konsultācijas no SIA "METRUM" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem. Ar protokolu iespējams iepazīties šeit.
  • 2016.gada 18.martā 12.00 Sabiles kultūras namā (Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads), pirms sanāksmes, sākot no 11.00, bija iespēja saņemt konsultācijas no SIA "METRUM" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem. Ar protokolu iespējams iepazīties šeit.
  • 2016.gada 18.martā 17.00 Rendas kultūras namā ("Vīgneri", Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads), pirms sanāksmes, sākot no 16.00, bija iespēja saņemt konsultācijas no SIA "METRUM" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem. Ar protokolu iespējams iepazīties šeit.

⦁ 2016.gada 19.februārī plkst.13:00 Sabiles kultūras namā (Ventspils ielā 14, Sabile, Talsu novads) notika dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme, kurā uzraudzības grupas dalībnieki nolēma nodot dabas aizsardzības plāna projektu sabiedriskajai apspriešanai.

⦁ 2016.gada 26.janvārī plkst.13:00 Sabiles kultūras namā (Ventspils ielā 14, Sabile, Talsu novads) notika dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtējā uzraudzības grupas sanāksme.

⦁ 2016.gada 13.janvārī noslēdzās termiņš, kurā visiem interesentiem bija iespējams iepazīties ar sabiedriskajai apspriešanai nodoto dabas lieguma "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plāna redakciju.

Ar pārskatu par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu aicinām iepazīties šeit:
Pārskats par DL "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

⦁ 2016.gada 12.janvārī noslēdzās termiņš, kurā visiem interesentiem bija iespējams iepazīties ar sabiedriskajai apspriešanai nodotajām dabas lieguma "Nagļu un Ansiņu purvs", dabas lieguma "Druviņu tīrelis" un dabas lieguma "Pluču tīrelis" dabas aizsardzības plānu redakcijām.

Ar pārskatiem par dabas aizsardzības plānu sabiedriskajām apspriešanām aicinām iepazīties šeit:

Pārskats par DL "Nagļu un Ansiņu purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Pārskats par DL "Druviņu tīrelis" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Pārskats par DL "Pluču tīrelis" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

2015.gada 20.novembrī notika dabas lieguma "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas trešā sanāksme. Protokolu skatīt šeit.

CAM03725

⦁ 2015.gada 30.oktobrī Zlēku pagasta kultūras nama telpās notika dabas lieguma "Nagļu un Ansiņu purvs" (plkst.11.00), dabas lieguma "Druviņu tīrelis" (plkst.13.00) un "Pluču tīrelis" (plkst.14.30) dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu sanāksmes, kurās tika lemts par dabas aizsardzības plānu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Prezentācijas materiāls pieejams šeit, bet protokols šeit.

CAM03699CAM03701

2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00 Rendas pagasta pārvaldē tika organizēta dabas lieguma "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas otrā sanāksme, bet plkst.13.00 - dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme.
09.10.2015. sanāksmes protokols (DL "Maņģenes meži")
09.10.2015. sanāksmes protokols (DP "Abavas senleja")
CAM03599CAM03595

Šobrīd notiek vēl pēdējie sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu darbi pie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsekošanas ar mērķi noteikt to esošās dabas vērtības.

Abavas senlejas dabas parkā atrasta reta sūnu suga. Informāciju par to skatīt publikācijā šeit.

⦁ 2015.gada 16.jūnijā Zlēku pagasta kultūras namā norisinājās dabas lieguma "Nagļu un Ansiņu purvs", "Pluču tīrelis" un "Druviņu tīrelis", bet 2015.gada 18.jūnijā Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē dabas lieguma "Maņģenes meži" un Sabiles kultūras namā dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plānu izstrādes pirmās uzraudzības grupas sanāksmes.

Sanāksmju gaitā SIA "METRUM" pārstāvis un plānu izstrādes zinātniskais vadītājs Ilmārs Bodnieks informēja par līdz šim paveikto un tālāk veicamajiem darbiem dabas aizsardzības plānu izstrādē, kā arī uzraudzības grupas dalībnieki tika aicināti paust savu viedokli par sanāksmē akcentētajiem jautājumiem un to risinājumiem.

Pēc 16.jūnija sanāksmes tās dalībnieki devās izbraukumā uz dabas lieguma "Nagļu un Ansiņu purvs" teritoriju. Īpaša pateicība jāizsaka nekustamā īpašuma "Nagļi" īpašniekam Jurim Purviņam par maršruta izvēli un vadību, kā arī aizrautīgo stāstījumu par šīs teritorijas vēsturisko notikumu norisi.

16.06.2015. sanāksmes protokols (DL "Nagļu un Ansiņu purvs", "Pluču tīrelis" un "Druviņu tīrelis")
18.06.2015. sanāksmes protokols (DL "Maņģenes meži")
18.06.2015. sanāksmes protokols (DP ''Abavas senleja")

DSCN3517 DSCN3577DSCN3583 DSCN3567

2015.gada 22.maijā dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna izstrādātāji tikās ar biedrības "Mednieku klubs "Kārkli"" pārstāvi Mārci Sniedziņu un biedrības "Abavas ielejas attīstības centrs" vadītāju Ivetu Piesi, lai pārrunātu ar dabas parka teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumus, savukārt pēcpusdienā devās apsekot tās teritoriju.

CAM02979 CAM03008

2015.gada 1.aprīlī plkst.13.00 Kandavas novada pašvaldībā (Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas nov.) notika dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties šeit.

2015.gada 2.aprīlī plkst.10.00 Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē ("Vīgneri", Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.) notika dabas parka "Abavas senleja" un dabas lieguma "Maņģenes meži" dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksme. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties šeit.

2015.gada 2.aprīlī plkst.14.00 Ventspils novada Zlēkas pagasta pārvaldē ("Pūcītes", Zlēku ciems, Zlēku pag., Ventspils nov.) notika dabas parka "Abavas senleja", dabas lieguma "Druviņu tīrelis", dabas lieguma "Pluču tīrelis" un dabas lieguma "Nagļu un Ansiņu purvs" dabas aizsardzības plānojumu izstrādes uzsākšanas sanāksme. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties šeit.

DSCN3267 DSCN3276DSCN3265 DSCN3284

Informācija masu saziņas līdzekļos:

Publikācija laikrakstā "Kurzemnieks" par dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmi Rendā - skatīt šeit.

Aicinām iepazīties:

⦁ Ar esošo dabas parka "Abavas senleja" dabas aizsardzības plānu iespējams iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv sadaļā ĪADT - Dabas parki - "Abavas senleja".
⦁ Vairāk par projektu "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā", t.sk. dabas aizsardzības plānu izstrādi, var iepazīties projekta tīmekļa vietnē šeit.

Visi interesenti tiek aicināti izteikt priekšlikumus un komentārus dabas aizsardzības plānu izstrādei!

Kontaktinformācija:
Plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene, tālr.67860305, mob.28323046, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv

Untitled