Aicina iepazīties ar apstiprināto Saldus novada teritorijas plānojumu

Aicina iepazīties ar apstiprināto Saldus novada teritorijas plānojumu

Saldus novada dome 21.februārī apstiprināja Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam galīgo redakciju un no 4. līdz 24.martam aicina ikvienu ar to iepazīties.

„Sarežģītākais jautājums, par ko bija jāpanāk kompromiss teritorijas plānojuma galīgās redakcijas sagatavošanā, bija ražošanas teritoriju plānošana Saldus pilsētas rietumu daļas perifērijā,” norāda SIA „Metrum” plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene.

Papildus publiskajai apspriešanai paredzētajiem pasākumiem Saldus novada pašvaldība 19.februārī aicināja iedzīvotājus un uzņēmējus uz tikšanos, lai skaidrotu pašvaldības un „Metrum” piedāvātos risinājumus teritorijas plānojuma izstrādē un uzklausītu abu pušu viedokļus. Tikšanās reizē, kurā piedalījās 57 Saldus novada iedzīvotāji, domes deputāti, speciālisti un uzņēmumu pārstāvji, galvenokārt diskutēja nevis par teritorijas plānojuma risinājumiem, bet gan par esošo uzņēmumu radīto vides piesārņojumu Saldus pilsētā un tās tuvējās teritorijās.

„Manuprāt, novada iedzīvotāju nevēlēšanās pilsētas perifērijā redzēt jaunas ražošanas teritorijas ir saistīta ar negatīvo pieredzi, kas gūta, šādām teritorijām attīstoties iepriekšējos gados. Iedzīvotāju negatīvā attieksme ir saprotama un norāda uz vairākām problēmām, kas risināmas nekavējoties un neatkarīgi no teritorijas plānojuma izstrādes. Tā kā plānojums nosaka teritorijas izmantošanu turpmākajiem 12 gadiem, kuru laikā tehnoloģijas un pieeja ražošanas attīstībai var stipri mainīties, kā arī ražošana ne vienmēr iet roku rokā ar vides degradāciju, tad teritorijas plānojuma galīgā redakcija piedāvā saglabāt uzņēmējdarbības attīstības iespējas Saldus pilsētas pievārtē, papildus norādot uz risinājumiem vides kvalitātes uzlabošanai,” pauž I.Circene.

Pamatojoties uz iedzīvotāju iebildumiem par ražošanas teritoriju attīstību, Saldus novada dome pirms teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas pieņēma vairākus būtiskus lēmumus vides problēmu mazināšanai Saldus pilsētas rietumu daļā un novadā kopumā. Būtiskākie no tiem paredz Saldus novada pašvaldības rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai izstrādes uzsākšanu, projekta izstrādi „Zaļumvietas” teritorijaas izveidei, kas atdala pilsētas rietumos esošo dzīvojamo apbūves kvartālu no Saldus pagasta teritorijā esošajām ražošanas teritorijām, kā arī līdz 2013.gada 1.aprīlim Saldus novada pašvaldībā izveidot vides speciālista amata vietu.

Pēc sabiedrības iepazīstināšanas ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju Saldus novada dome izskatīs jautājumu par teritorijas plānojuma kā pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo likumdošanu, divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums, ikviena persona vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram var iesniegt iesniegumu par pašvaldības teritorijas plānojumu. Desmit dienu laikā pēc tam, kad beidzies iesniegumu iesniegšanas termiņš, ministrs informē pašvaldību par saņemtajiem iesniegumiem un, ja iespējams, norāda, kādā apjomā teritorijas plānojumu var īstenot līdz dienai, kad tiks izdots ministra rīkojums vai, ja iesniegumi nav saņemti, informē par to pašvaldību, norādot dienu, kad pašvaldība var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu. Ņemot to vērā, vismaz vēl līdz 2013.gada jūnijam Saldus novada teritorijā tiks piemēroti spēkā esošie pagastu un pilsētas teritorijas plānojumi.

Aicinām ikvienu no 2013.gada 4. līdz 24.martam ar Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam galīgo redakciju iepazīties šeit.