Apstiprināts “Metrum” izstrādātais dabas aizsardzības plāns dabas parkam „Daugavas ieleja”

Apstiprināts “Metrum” izstrādātais dabas aizsardzības plāns dabas parkam „Daugavas ieleja”

Jūnija sākumā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda rīkojumu Nr.152 tika apstiprināts pirmais SIA “Metrum” izstrādātais dabas aizsardzības plāns dabas parkam „Daugavas ieleja” Aizkraukles novadā. Šādus plānus sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi izstrādā īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to sagatavošanā tiek iesaistīts plašs dažādu jomu speciālistu loks, tostarp sertificēti sugu un biotopu eksperti - ornitologi, entomologi, ihtiologi u.c.

Dabas aizsardzības plānu izstrāde ir jauns „Metrum” plānošanas nodaļas darbības profils. Pēdējo trīs gadu laikā ir sagatavoti un ar ministra rīkojumu apstiprināti tikai pieci dabas aizsardzības plāni. To izstrāde ir garš un sarežģīts process, un atsevišķos gadījumos, nespējot rast kompromisu starp dažādām interešu grupām, tie tā arī netiek apstiprināti ar ministru rīkojumu.

2015.gadā „Metrum” speciālisti veic darbu vēl pie sešu dabas aizsardzības plānu izstrādes Kurzemes reģionā – dabas liegumam ”Ances purvi un meži”, "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis", "Nagļu un Ansiņu purvs", "Maņģenes meži" un dabas parkam "Abavas senleja".

Dabas aizsardzības plāns „Daugavas ieleja” tika izstrādāts „Metrum” plānošanas projektu vadītājas Ilzes Circenes vadībā, projekta „Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde, veicot dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādi un tā integrāciju Aizkraukles novada teritorijas plānojumā” sagatavošanas ietvaros.

Dabas aizsardzības plāns ietver zinātnisko informāciju par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un nosaka vienotus teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu teritorijas aizsardzības mērķus. Plānu izstrādā laikposmam, kas nav mazāks par pieciem gadiem un nepārsniedz 15 gadus.

Dabas aizsardzības plānam ir ieteikuma raksturs, un to var izmantot izstrādājot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kā arī izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un apsaimniekojot aizsargājamo teritoriju. Uz dabas aizsardzības plāna pamata ir iespējams piesaistīt finansējumu tā īstenošanai. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus Latvijā izstrādā kopš deviņdesmitajiem gadiem.

SIA “Metrum” ir valstī lielākais mērniecības, teritorijas attīstības plānošanas un ģeotelpisko pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmuma 16 biroji un mobilās vienības ļauj sniegt pakalpojumus visās Latvijas pilsētās un novados. Uzņēmums nodarbina aptuveni 130 darbinieku un darbojas saskaņā ar ISO 9001:2008 kvalitātes standartu.

Papildu informācija:
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_aizsardzibas_plani/#DA_plans