"Metrum" aicina iepazīties ar dabas parka “Abavas senleja” jaunā dabas aizsardzības plāna projektu

"Metrum" aicina iepazīties ar dabas parka “Abavas senleja” jaunā dabas aizsardzības plāna projektu

Dabas aizsardzības pārvalde un Metrum izsludina sabiedrisko apspriešanu un aicina iedzīvotājus iepazīties ar dabas aizsardzības plāna projektu dabas parkam “Abavas senleja”.

Izstrādātais dabas aizsardzības plāna projekts no 2016.gada 3.marta ir pieejams interneta vietnēs www.daba.gov.lv un www.metrum.lv, kā arī Kandavas novada domē, Talsu novada Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldē, Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldē un Ventspils novada Zlēku pagasta pārvaldē.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 2016.gada 17.martā 16.00 Kandavas kultūras nama Mazajā zālē (Lielā iela 28, Kandava), pirms sanāksmes, sākot no 14.00,  būs iespēja saņemt konsultācijas no SIA “METRUM” un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem;
  • 2016.gada 18.martā 12.00 Sabiles kultūras namā (Ventspils iela 14, Sabile, Talsu novads), pirms sanāksmes, sākot no 11.00,  būs iespēja saņemt konsultācijas no SIA “METRUM” un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem;
  • 2016.gada 18.martā 17.00 Rendas kultūras namā („Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads), pirms sanāksmes, sākot no 16.00,  būs iespēja saņemt konsultācijas no SIA “METRUM” un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem.

Ikviens tiek aicināts piedalīties un izteikt viedokli par plāna projekta risinājumiem un līdz 2016.gada 23.martam iesniegt priekšlikumus tā uzlabošanai. Priekšlikumus rakstveidā jāsūta plāna izstrādātājam SIA “Metrum” uz adresi Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011 vai pa e-pastu teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros “Metrum” speciālisti sadarbībā ar sugu un biotopu ekspertiem veica dabas vērtību izpēti, tajā skaitā ir apsekoti zālāji, lai noteiktu to atbilstību botāniskajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Zālāju inventarizācijas laikā tika noteikti to biotopu veidi, par kuru apsaimniekošanu zemes īpašniekiem ir iespējas saņemt paaugstinātus atbalsta maksājumus. Informāciju par noteiktajiem zālājiem un pieteikšanās kārtību atbalsta maksājumam var meklēt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Par šobrīd dabas parkā noteiktajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, piemēram, kailcirtes aizliegumu dabas parka zonā, zemes īpašnieki var pretendēt uz kompensāciju, kuras saņemšanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Dabas aizsardzības plānā paredzēti dažādi dabas parka esošo tūrisma objektu un informācijas pieejamības uzlabošanas pasākumi, pārdomāta un saskaņota tūrisma attīstība ir sabalansējama ar ainavas un dabas aizsardzības mērķiem. Ja sabiedriskās apspriešanas laikā rodas priekšlikumi dabas parka “Abavas senleja” tūrisma infrastruktūras uzlabošanai, lūdzam arī tos rakstiski adresēt “Metrum”.

Dabas parks izveidots, lai saglabātu Abavas senleju kā vienotu ainavu un ekoloģisko sistēmu, tās dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, ainavu estētiskos resursus, dabas bioloģisko daudzveidību, īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu sugas, to dzīvotnes, biotopu kopumu, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktos īpaši aizsargājamos biotopus. Abavas senlejas dabas parka izveides mērķis ir veicināt teritorijas sabalnsētu ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot dabas un kultūrvēsturisko pieminekļus aizsardzību ar sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai piemērotas vides veidošanu.

Darbu pie dabas aizsardzības plāna izstrādes uzņēmums “Metrum” sāka 2015.gada sākumā. Tā izstrādē piedalījušies dažādu pašvaldību un institūciju pārstāvji – Dabas aizsardzības pārvalde, Valts meža dienests, AS “Latvijas Valsts meži”, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”, zemes īpašnieku pārstāvji, kā arī vairāku jomu eksperti, tostarp biologs Ilmārs Bodnieks, ainavu pētniece, profesore, Dr.hab.geogr. Aija Melluma, meža biotopu eksperte Vita Caune, zālāju, purvu un meža biotopu eksperte Egija Biseniece, ornitologs Edgars Dzenis, entomologs Dr.biol., asoc. prof. Voldemārs Spuņģis, saldūdens biotopu eksperte Linda Uzule, kā arī citi.

Plašāk par projektu: http://metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=351

Kontaktinformācija:
Plānošanas projektu vadītāja Ilze Circene,
tālr.67860305,
mob. 28323046,
e-pasts: ilze.circene@metrum.lv