Publiskai apspriešanai nodots lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

Publiskai apspriešanai nodots lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

Kuldīgas novada dome pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai METRUM izstrādāto lokālplānojumu Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā

Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā ir kultūrvēsturiska teritorija, kurā jārisina kultūras un dabas mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Tajā ir atšķirīgas teritorijas izmantošanas un aizsardzības prasības, ko nosaka normatīvie akti dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jomās, kā arī Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. Pārklājas dažādu aizsardzības un izmantošanas režīmu teritoriju robežas, tādēļ nepieciešams precizēt un saskaņot aizsardzības regulējumu. Ņemot to vērā, Kuldīgas novada dome 27.09.2018. pieņēma lēmumu Nr.10, 35 “Par lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā, kas groza teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Tā izstrādes MĒRĶIS – nodrošināt dabas, kultūrvides vērtību saglabāšanu un teritorijas līdzsvarotai attīstībai optimālu normatīvo regulējumu, kas pamatots pilsētvides izpētē un analīzē.

Lokālplānojuma izstrādi veic SIA “METRUM” teritorijas attīstības plānošanas speciālisti. Noslēdzot apjomīgāko tā izstrādes posmu – lokālplānojuma redakcijas projekta sagatavošanu, Kuldīgas novada dome 25.02.2021. pieņēma lēmumu nodot lokālplānojumu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana norisināsies no 19.04.2021. līdz 16.05.2021.

Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un citus sabiedrības pārstāvjus būt atsaucīgiem lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā, iepazīties ar izstrādātajiem risinājumiem un izteikt priekšlikumus to pilnveidošanai, gan arī aktīvi piedalīties turpmākajā lokālplānojuma izstrādes procesā un sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Detalizētāka informācija par publisko apspriešanu pieejama Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē – skatīt šeit.

Informatīvu planšeti par lokālplānojuma risinājumiem un publisko apspriešanu skatīt šeit.