Publiskajai apspriešanai tiek nodota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma atkārtoti pilnveidotā redakcija

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembrī pieņemto lēmumu Nr.640 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai", publiskajai apspriešanai tiek nodota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā (3.0) redakcija. Vienlaikus publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2022.gada 17.janvāra līdz 2022.gada 15.februārim.

Teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksmes notiks klātienē, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību un ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības.

Publiskās apspriešanas sanāksmes, nodrošinot vispārējo un specifisko epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu, notiks:

· 2022.gada 1.februārī plkst.18.00 Jūrmalas domē, Jomas ielā 1/5 (epidemioloģiski nedrošā režīmā);

· 2022.gada 2.februārī plkst.18.00 Jūrmalas domē, Jomas ielā 1/5 (epidemioloģiski drošā režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju);

· 2022.gada 3.februārī plkst.18.00 Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110 (epidemioloģiski drošā režīmā, veicot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju);

· 2022.gada 3.februārī plkst.19.30 Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110 (epidemioloģiski nedrošā režīmā).

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē un informācijas saņemšanai par sanāksmes norisi lūdzam iepriekš pieteikties:

· ilze.karjuse@jurmala.lv, tālrunis 67754071 vai 25638713;

· rita.ansule@jurmala.lv, tālrunis 29425622;

· solvita.beitane@jurmala.lv, tālrunis 67751590 vai 20271667;

· viktorija.kirsteine@jurmala.lv, tālrunis 67753744.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas "Zemes nama" ēkas vestibilā (Edinburgas prospektā 75). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku. Pieņemšana klātienē tikai galējas nepieciešamības gadījumā apmeklētajiem ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. E-pasta adrese vai tālrunis apmeklējuma pieteikšanai: ilze.karjuse@jurmala.lv, tālrunis 67754071; rita.ansule@jurmala.lv, tālrunis 29425622; viktorija.kirsteine@jurmala.lv, tālrunis 67753744; solvita.beitane@jurmala.lv, tālrunis 67751590.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās (3.0) redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī Vides pārskatu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Ņemot vērā iespējamās izmaiņas saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU PILNVEIDOTĀS (3.0) REDAKCIJAS MATERIĀLI:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Funkcionālais zonējums un apgrūtinājumi

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Funkcionālais zonējums un Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

Apgrūtinājumi un aprobežojumi

Ielu klasifikācijas shēma

Pievienojumi valsts autoceļu tīklam

Velotransports

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

Ūdensapgādes shēma

Sadzīves kanalizācijas shēma

Siltumapgādes shēma

Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēma

Plānotā ūdenstransporta infrastruktūra

Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu


STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS:

Vides pārskats