Lokālplānojums Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā

Rīgas dome 19.06.2020. pieņēma lēmumu Nr. 423 „Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 19, 18.§).

Rīgas dome 23.02.2022. pieņēma lēmumu Nr. 1285 „ Par grozījumiem Rīgas domes 19.06.2020. lēmumā Nr. 423 “Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr. 47, 11.§). 

Joprojām notiek aktīvs darbs pie lokālplānojuma izstrādes. Aicinām iepazīties ar līdz šim izstrādātajiem materiāliem: 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi 

Pašreizējās izmantošanas apraksts 

Kultūrvēsturiskā izpēte 

Pielikumi

Vides pārskats

Grafiskā daļa:

Funkcionālais zonējums

Sarkano līniju plāns 

Izpētes: 

Transporta radītā gaisa piesārņojuma novērtējums

Transporta radītā trokšņa ietekmes novērtējums

Transporta un satiksmes plūsmu izpēte Ķīpsalā un Daugavgrīvas ielā