Būvniecība

Kur strādājam / Būvniecība / Dzīvojamās būves /

Novērtēšana

Novērtēšana ir īpašuma vērtības noteikšana, izmantojot noteiktas aprēķinu metodes. Tirgus vērtība ir aprēķināts lielums – vērtēšanas datumā noteikta naudas summa, par kādu īpašumam būtu jāpāriet no viena īpašnieka pie otra komerciāla darījuma rezultātā starp labprātīgu pārdevēju un labprātīgu pircēju pēc atbilstoša mārketinga. Tiek pieņemts, ka katra no pusēm rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. Dzīvojamo platību tirgus vērtība var būt par pamatu īpašuma ķīlas vērtības noteikšanai, ieguldīšanai komercsabiedrības pamatkapitālā, grāmatvedības vajadzībām un pirkšanas vai pārdošanas cenas noteikšanai.

Mūsu uzņēmums nodrošina visa veida īpašumu novērtējumus visā Latvijas teritorijā.


metrum_team