Ģeoloģija

Kur strādājam / Ģeoloģija /

Ģeodēziskā karte

Ģeodēziskajā kartē tiek attēlota būtiskākā virszemes un pazemes informācija. Kartes elementi ir piesaistīti noteiktām koordinātām. Šī īpašība raksturo ģeodēzisko karšu precizitāti un ticamību. Informācija iegūta instrumentālos uzmērījumos, tālizpētē un pazemes mērījumos. Ģeodēziskās kartes informāciju izmanto digitālās informācijas apstrādē.

Metrum izmanto tālizpētes metodes un veic instrumentālos uzmērījumus virszemē, izgatavo kartes digitālā un izdrukas formā.

geo_map_producing_metrumgroup