Pilsētvide

Kur strādājam / Pilsētvide /

Izpēte un administrēšana

Pilsētvides attīstības virzība balstās uz esošās situācijas apzināšanu. Tas nozīmē, ka katra attīstības un apsaimniekošanas plāna pamatā ir esošās situācijas izpēte un analīze – sagatavošanās darbi, no kuriem lielā mērā ar atkarīga tālākā virzība.

Pilsētvide ir daudz komplicētāka kā lauku apvidi, līdz ar to ir daudz vairāk datu, kuri jāapkopo un jāanalizē – dažādie iedzīvotāju statistikas dati, zemes lietošanas dati, apbūves blīvums, citi ar ēkām saistīti dati, transporta tīkla dati, pakalpojumu tīkls, izglītība , veselības aprūpe un daudzi citi. 

Visbiežāk datu apstrādes un pārskatāmības nolūkos tiek veidotas ģeo informācijas datubāzes. Pēc datubāzēs apkopotās un nemitīga papildinātās informācijas iespējams veikt pilsētvides pētījumus.

Mūsu uzņēmums konsultē par ĢIS izveidi, kā arī veic visus ar tās izveidi saistītos darbus balstoties uz starptautisku pieredzi un pārbaudītiem risinājumiem.

3D_modelis_metrum