Pilsētvide

Kur strādājam / Pilsētvide /

Plānošana

Teritoriju plānojumi sastāv no četrām galvenajām daļām – paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa, saistošie noteikumi un pārskats. Visas četras daļas ir savstarpēji saistītas un balstītas viena uz otru. Paskaidrojuma raksts nosaka attīstības mērķus un virzienus, teritorijas plānojuma risinājuma aprakstu un pamatojumu. Saprotami un uzskatāmi teksta informācija attēlota kartes veidā. Grafiskajā daļā detalizēti attēlo teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, kur ar dažādām krāsām un apzīmējumiem atdala teritorijas pēc to paredzētās izmantošanas, norāda visa veida aizsargjoslas, kā arī administratīvo teritoriju robežas. Par pamatu izmanto topogrāfisko karti mērogā 1:10 000. Metrum sagatavo teritorijas attīstības plānu grafiskās daļas – pašreizējās izmantošanas, plānotās (atļautās) izmantošanas kartes, apgrūtinājumu plānus, topogrāfiskās kartes u.c.

surveying_and_cartography_metrum