Transports

Kur strādājam / Transports /

Ostas

Ostu plānošana nodrošina to, ka ostai ir atbilstoša infrastruktūra, lai nodrošinātu tirdzniecības prasības, kad kravas starp krastu un kuģi tiek pārvietotas efektīvi, ātri un droši.

Ostu plānošanā ir divi atšķirīgi elementi - ostu iekšējās un ārējās robežas, kā arī būtiski aspekti ostu plānošanā ir tās iekārtas, zemes izmantošana, transporta, kultūras mantojuma un bufera zonas. Iekšējo robežu plānošanā ir svarīgas piestātnes, ekeri, kuģošanas kanāli, sauszemes teritorijas, iekšējo ceļu un dzelzceļu savienojumi. Ārēji ir svarīgi, lai iekšējās ostas funkcijas netiktu traucētas no ārpuses - ceļu, dzelzceļu pievadi.

Ostu plānošanā tiek iesaistītas ar ostām saistītās iestādes un uzņēmumi, kā arī pašvaldība.

Metrum speciālisti  veic visa veida ostas plānošanas darbus:

> Ostu attīstības plānošana

> Piekrastes erozijas un smilšu sanesu monitorings