Vide

Kur strādājam / Vide /

Dabas resursi

 Dabas resursi ir viena no mūsu lielākajām bagātībām, tāpēc pareiza un efektīva to apsaimniekošana ir par pamatu veiksmīgai tautsaimniecības attīstībai. Ar Metrum līdzekļiem ir iespējama to novērošana, novērtēšana, rīcības plānošana u.c. pasākumi, kas saistīti ar dabas resursu apsaimniekošanu.

Strādājam šādos virzienos: 

>Aizsargājamo dabas teritoriju monitorings

>Uzmērīšana un kartogrāfija

>Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums

>Informācijas sistēmu izveide

>Spēkstaciju un dambju ietekmes modelēšana

>Ainavu plānojums

>Dabas katastrofu novērtējums un novēršanas pasākumi