Vide

Kur strādājam / Vide / Dabas resursi /

Ainavu plānojums

Ainava ir objektu kopums, kas savstarpēji mijiedarbojas un sadarbojas. Attīstot esošās teritorijas un projektējot jaunas, ir būtiski saglabāt, uzlabot vai minimāli ietekmēt vidi, kurā ainava ir viens no raksturojošajiem un būtiskākajiem elementiem.

Iegūstot vai apstrādājot dabas resursus ainava bieži tiek ietekmēta – veidojas plaši karjeri, izcirtumi, pārpludināti upju baseini. Tāpēc tiek izveidoti un modelēti ainavu plānojumi : tajos norāda teritorijas izskatu pēc procesu beigām un sniedz risinājumus tās atjaunošanai vai uzlabošanai. Plāni balstās uz datiem, kas atspoguļo esošo situāciju – 3D virsmas un apvidus modeļi, aerofotogrāfijas. Tāpat plānojumu dokumentos iekļauj nepieciešamās aktivitātes risinājumu īstenošanai.

SIA Metrum veic lāzerskenēšanu 3D datu ieguvei , aerofotografēšanu un izstrādā ainavu planojumus.

landscape_plans_and_their_solutions_metrumgroup