Vide

Kur strādājam / Vide / Dabas resursi /

Informācijas sistēmu izveide

Dabas resursu monitorings ir dārgs un cilvēku resursu ietilpīgs process. Lielākai daļai veicamo novērojumu nav nepieciešamas specifiskas zināšanas, kas nosaka to, ka monitoringu var veikt jebkurš objektīvs cilvēks, kas mūsdienu situācijā var būt pašvaldības pārstāvis, aizsargājamo dabas teritoriju darbinieks, brīvprātīgais u.c.

Monitoringa tendences nosaka, ka vietējo monitoringu var veikt jebkurš no minētājiem cilvēkiem, ja vien ir izstrādāta sistēma, kā dati tiek vākti, apkopoti un apstrādāti. Šādā sistēmā, kad sadarbojas gan zinātnieki, gan vietējie atbildīgie, monitorings neprasa nesamērīgus līdzekļus. Bet, lai tas tiktu realizēts, ir jāizmanto ĢIS pieeja – datubāze, kas papildināta ar kartogrāfiskiem materiāliem. Datu apmaiņa noris ātrāk un ir ievērojami lētāka, kā algot dažus profesionāļus, kas nespēj pilnvērtīgi ik dienu izsekot notiekošajam ar aizsargājamiem dabas resursiem.

Metrum konsultē par ĢIS izveidi, veic to koncepciju izstrādi, projektēšanu un sistēmas izstrādi un ieviešanu. Tāpat uzņēmums nodrošina dažādu datu avotu savietošanu, datu bāzu izstrādi, datu konvertāciju un publicēšanu.

metrum_GIS_systems