Vide

Kur strādājam / Vide / Dabas resursi /

Spēkstaciju un dambju ietekmes modelēšana

Dabas radītā un cilvēku mākslīgi radītā enerģija ir spēki, kuri vienmēr ir jārespektē un jāņem vērā attīstot infrastruktūru kādā reģionā. Krastu eroziju izraisošie procesi, tekoša ūdens potenciāls un spēkstaciju radītā enerģija ir spēki, kam piemīt liela enerģija, bet nenovērtējot tos, var tikt pieredzētas visdažādākās sekas.

Pirms attīstības un būvniecības projektu uzsākšanas noteiktā reģionā, ir jāizpēta šo procesu un spēku iespējamo seku radīšana katastrofu gadījumā un ilgtermiņā.

Piemēram, attīstot infrastruktūru piejūrā, jāņem vērā krasta erozijas tendences, vai arī plūdu apdraudētās teritorijās jāņem vērā plūdu izplatības maksimālās robežas. Šādu prognozi veic uz apvidus 3D modeļu bāzes. Rezultāts ir pietiekami precīza informācija par procesu ietekmi, kuru tālāk izmanto profilaktisku pasākumu īstenošanai.

Veicam apvidus lāzerskenēšanu, aerofotografēšanu, iegūto datu apstrādi un 3D modeļu izveidi.

Pludu_modelesana_metrum