Vide

Kur strādājam / Vide / Dabas resursi /

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums

Katrs cilvēka radīts objekts kādā veidā veicina vides attīstību, bet tajā pašā laikā, iespējams,  tai traucē. Dabas resursu ieguve ir nozīmīgs faktors tautsaimniecības izaugsmē, tomēr tas var arī radīt negatīvu ietekmi un iznīcināt apkārtējo vidi pilnībā.

Pirms uzsākt dabas resursu ieguvi un apstrādi, ir jāveic stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Vērtējumā ar skaitļiem un faktiem tiek atspoguļotas resursu ieguves sekas – iespējamā erozija, piesārņojums, dabas katastrofu draudi, floras un faunas iespējamās izmaiņas. Šā dokumenta izstrādē ir svarīga daudzpusīgu datu ieguve un analīze. Novērtējumu izmanto lēmumu pieņemšanā, kā arī priekšlikumu, lai novērstu vai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi, izstrādē.

Ar Metrum resursiem ir iespējams iegūt apvidus reljefa un intensitātes datus, modelēt tos 3D formā un mainot parametrus, precīzi prognozēt vides izmaiņas pēc projektu īstenošanas. Pēc tam tiek izstrādāti pilnvērtīgi stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumi.

Atkritumu_un_Karjeru_monitorings_un_modelesana_metrum_2