Vide

Kur strādājam / Vide / Lauki /

Lauksaimniecības kultūru monitorings

Eiropas Savienības regulu prasības nosaka platību maksājumu saņemšanas kārtību par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādāšanu. Šajā situācija ir būtiski konstatēt šo zemju precīzu izmantošanas veidu, vai atbilstošie kultūraugi tiek audzēti atbilstošā platībā, kāda uzrādīta dokumentos, un vai lauki vispār tiek apstrādāti. Šādus datus var iegūt izmantojot ortofotokartes un lāzerskenēšanu.

Izmantojot ortofotokarti var noteikt precīza platības un kombinējot to ar lāzerskenēšanas datiem, nosaka platību biotopu. Iegūtie dati izmantojami tālākai analīzei. Īstenojot monitoringu tiek novērsta subjektīva pieeja un dati tiek ātrāk apstrādāti.

Sagatavojam ortofoto datus un veicam lāzerskenēšanu, kā arī ar speciālu programmatūru savietojam šos datus un apstrādājam.

Lauksaimniec__bas_monitorings_metrum