Vide

Kur strādājam / Vide / Lauki /

Teritorijas plānošana

Teritorijas plānošana nepieciešama, lai nodrošinātu pilsētas, pagasta vai novada teritorijas racionālu izmantošanu, kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkam un sabiedrībai kopumā, garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumu.

Dažāda mēroga teritorijām tiek izstrādāti dažādas detalizācijas teritorijas plānojumi, kas regulē un veicina teritorijas ilgtspējīgu attīstību un nodrošina nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Plānojums ir līdzeklis, kas veicina teritorijas attīstību un attiecīgajās pašvaldībās tas iegūst vietējā likuma spēku. Izstrādājam teritorijas plānojumus pašvaldībām, reģioniem. Gatavojam detālplānojumus un zemes ierīcības projektus.

metrum_planosana