Vide

Kur strādājam / Vide / Lauki /

Teritoriju un robežu uzmērījumi

Zemes īpašumtiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā zemes privatizācijas procesā, īpašuma sadales procesā, zemes īpašnieku maiņas un zemes nomas gadījumos ir nepieciešama zemes robežu uzmērīšana.

Pirms detālplānojuma izstrādes, zemes gabalu sadales vai uzsākot būvju un komunikāciju projektēšanu, nepieciešamas veikt topogrāfisko uzmērīšanu. Zemes robežas tiek uzmērītas instrumentāli, bet topogrāfiskie mērījumi, atbilstoši precizitātei, var tikt veikti gan izmantojot lāzerskenēšanu, gan instrumentāli.

Veicam zemes gabalu robežu instrumentālu uzmērīšanu, izgatavojot robežu un situāciju plānus, kā arī veicam topogrāfisko uzmērīšanu un izstrādājam topogrāfisko plānus 2 un 3 dimensijās, atbilstošos mērogos digitālā un izdrukas formā.

Lauksaimniec__bas_monitorings_metrum