Vide

Kur strādājam / Vide / Lauki /

Zemes ierīcības projekti

Lauksaimniecības zemes racionālas izmantošanas nolūkos īpašnieki var veikt zemes sadalīšanu, atdalīšanu vai apvienošanu. Atdalītās zemes var tikt pievienotas citiem kaimiņu zemes gabaliem vai otrādi. Šādos gadījumos tiek izstrādāti zemes ierīcības projekti, ja zemes gabals nav iekļauts īpašā zonā, kur ir paredzēts izstrādāt detālplānojumu.

Zemes ierīcība ir stingri reglamentēts process un tās gala rezultātu - zemes ierīcības projektu, izmanto kā pamatu jaunu nekustamo īpašumu veidošanai. Atbilstoši likumdošanai izstrādājam zemes ierīcības projektus zemes gabalu apvienošanai vai sadalīšanai.

metrum planosana_1