Vide

Kur strādājam / Vide / Meži /

Inventarizācija

Meža inventarizācija ir sistemātiska datu vākšana, apstrāde un analīze par meža zemi un mežaudzi. Tā ir rekomendējama, ja īpašnieks vēlas zināt meža un tajā esošās koksnes vērību, kā arī gadījumos, kad to nosaka īpaša likumdošana.

Piemēram, Latvijā meža inventarizāciju veic meža platībām, kuras lielākas par 0,1ha un meža īpašniekam inventarizācija jāveic vismaz reizi desmit gados.

Inventarizācija nepieciešama :

- lai varētu mežā veikt jebkuru saimniecisku darbību, piemēram, ciršanu ;

- lai noteiktu meža kadastrālo vērtību ;

- lai veiktu meža zemju transformāciju ;

- lai saņemtu likumdošanā paredzētos nodokļu atvieglojumus.

Par pamatu izmantojot teritorijas ortofotokarti, uz kuras modelē 3D datus un veic materiālu apstrādi ar speciālas programmatūras palīdzību, iegūst informāciju par koku augstumu, augšanas blīvumu, skuju un lapu koku teritoriju sadalījumu, bojātu teritoriju apjomu. Iegūtie dati svarīgi veicot meža inventarizāciju privātajos vai valsts mežos. Mēs uzņemam aerofoto attēlus, veicam lāzerskenēšanu, apstrādājam iegūtos materiālus un sagatavojam meža inventarizāciju.

metrum_forest_accounting