Vide

Kur strādājam / Vide /

Ūdens

Ūdens kvalitāte ir nozīmīgs labklājības rādītājs mūsdienu sabiedrībā.

Virszemes ūdens tiek izmantots gan rekreācijai, gan transportam, gan dzeramā ūdens nodrošināšanai, tāpēc ir būtiski nodrošināt virszemes ūdenstilpņu pareizu izmantošanu.

Tā tiek īstenota rūpīgi plānojot procesus, īpašniekiem, pašvaldībām un citām atbilstošām iestādēm izstrādājot un izdodot noteikumus attiecībā uz ūdenstilpnēm. 

Mūsu ieguldījums ūdens resursu izmantošanas jomā :

>> Jūras un upju krastu erozijas monitorings

>> Plūdu modeļi

>> Upju baseinu apsaimniekošanas plāni

>> Virszemes ūdenstilpņu aizsardzība

>> Piesārņojuma monitorings