Vide

Kur strādājam / Vide / Ūdens /

Plūdu modeļi

Plūdu modeļi nepieciešami hidroloģisko procesu izpētei un modelēšanai plūdu riska pakļautajās teritorijās. Tos veido kombinējot reljefa 3D modeli ar ortofoto datiem. Papildus, apstrādājot un analizējot datus ar speciālu programmatūru iegūst vizuālu priekšstatu par applūšanas risku katrā noteiktā teritorijā.

Parasti plūdu modeļus pielieto hidroloģisko procesu ietekmes izpētei un plūdu riska pārvaldības plānu izstrādei, taču ir pielietota tiek arī teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās un sabiedrības informēšanai par iespēajiem riskiem.

Metrum nodrošina precīzu reljefa datu ieguvi ar aerolāzerskenēšanas metodi un gatavo reljefa un apvidus 3D modeļus.

metrum_pludu_modelis_1