Vide

Kur strādājam / Vide / Ūdens /

Upju baseinu apsaimniekošana

Upju baseinu plānu izstrāde nepieciešama, lai uzlabotu virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. Tajos tiek atspoguļots ūdens objektu patreizējais stāvoklis, izvirzīti kvalitātes mērķi un pasākumi mērķu sasniegšanai.

 Rezultātā tiek izstrādāts ilgtermiņa upju baseinu apsaimniekošanas plāns, kurš veicina ūdens laba stāvokļa sasniegšanu un sabiedrības informētību par ūdens kvalitāti un vides jautājumu risināšanu.

Metrum izgatavo kartogrāfiskos materiālus upju baseinu plānu vizuālai attēlošanai, kā arī izgatavo upju baseinu apsaimniekošanas plānus.

metrum_water_maintenance