Vide

Kur strādājam / Vide / Ūdens /

Virszemes ūdenstilpņu aizsardzība

Ūdens kvalitāte ir nozīmīgs labklājības rādītājs mūsdienu sabiedrībā. Virszemes ūdens tiek izmantots gan rekreācijai, gan transportam, gan dzeramā ūdens nodrošināšanai, tāpēc ir būtiski nodrošināt virszemes ūdenstilpņu aizsardzību.

Aizsardzības pasākumu plānošana  tiek īstenota pašvaldībām un citām atbilstošām iestādēm izstrādājot un izdodot noteikumus un aizliegumus attiecībā uz ūdenstilpnēm. Saistošie noteikumi, apsaimniekošanas un attīstības plāni ierobežo saimniecisko un cita veida darbību, kas nodara vai var nodarīt ļaunumu ūdenstilpnēm.

 Mūsu plānošanas nodaļas speciālisti sadarbībā ar pašvaldībām un iestādēm izstrādā ūdenstilpņu aizsardzības pasākumu plānus un apsaimniekošanas plānus. Ja nepieciešams, tad veicam veicam arī visas nepieciešamās informācijas apkopošanu un apstrādi atbilstoši likumdošanai.

metrum_water_plans