Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas / Ģeotelpiskie risinājumi /

Vēja parku novietojuma analīze un datu sagatavošana

Vēja parka izveidei nepieciešama atbilstoša zemes vai jūras teritorija, kas atbilstu ne tikai nepieciešamā vēja apjoma parametriem, bet arī daudz citu faktoru ietekmes -   ietekmes uz vidi novērtējums, pieslēgums augstsprieguma tīklam, tos nedrīkst veidot dabas aizsardzības teritorijās (12% Latvijas teritorijas) un tie nedrīkst traucēt putnu migrāciju un ligzdošanu. Vides speciālisti  uzsver, ka vēja parki pieļaujami tikai tādos zemes gabalos, kuriem teritorijas plānojumā noteikts atbilstošs lietošanas mērķis. Visbeidzot — ap katru turbīnu jānosaka aizsargjosla, kuras platums 1,5 reizes pārsniedz tā augstumu.

Gatavojam vēja kartes, veicam apvidus un reljefa modeļu izstrādi, kas nepieciešami vēja ģeneratoru un vēja parku projektēšanai un ietekmes uz vidi novērtēšanai, kā arī sagatavojam 3D reljefa un 3D apvidus modeļus. 

wind_mapping_metrum