Digitālās informācijas sistēmas

Pakalpojumi / Digitālās informācijas sistēmas /

Ortofoto

Pakalpojums nepieciešam dažādu valsts un pašvaldību, kā arī citu organizāciju un uzņēmumu vajadzībām:
- valsts topogrāfiskai kartēšanai;
- apdzīvotu vietu kartēšanai;
- teritorijas plānošanai;
- meža inventarizācijai;
- vides monitoringam;
- hidrotehnisko būvju drošības kontrolei;
- plūdu prognozēšanai;
- transporta objektu (piem., ceļu un dzelzceļu) inženierizpētei;
- derīgo izrakteņu ieguves monitoringam (piem., izstrādes tilpumu novērtēšanai karjeros);
- dažādu objektu būvniecības projektēšanai (piem., topogrāfisko plānu sastādīšanai);
- valsts nekustamā īpašuma kadastram;
- lauksaimniecības (piem., lauku platību un kultūru kontrolei, precīzajai laukkopībai);

- u.c. sfērām, kur nepieciešama ģeotelpiskā informācija.

Mēs veidojam melnbaltos, krāsu un infrasarkanos digitālos ortofoto dažādos mērogos jeb dažādiem pikseļu izmēriem apvidū. Praktiski visai Latvijas teritorijai jau dati ir iegūti, tāpēc izgatavošanas laiks ir minimāls.

upesgriva_metrumgroup_text