Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ietvaru pašvaldības teritorijas plānojumam un attīstības programmai, kā arī pašvaldības ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šobrīd, līdz ar 2011.gada nogalē pieņemto  likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums” un 16.10.2012. MK noteikumos Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteikto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes kārtību, visām Latvijas pašvaldībām līdz 2013.gada 31.decembrim ir jāizstrādā un jāapstiprina sava ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

SIA „Metrum” piedāvā sniegt savu profesionālo skatījumu uz pašvaldības iespējamo attīstības perspektīvu, sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem iezīmējot attiecīgās pašvaldības nākotnes attīstības vīziju turpmākajiem 25 gadiem.

IAS