Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Lokālplānojumi

Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai (piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai). To izmanto par pamatu turpmākai plānošanai un būvprojektēšanai.

Pēc pašvaldības vai fiziskas/juridiskas personas ierosinājuma, lokālplānojumu izstrādā ar mērķi risināt kādu plānošanas uzdevumu, kā arī detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai to grozīt, ciktāl tas nav pretrunā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Tas ir plānošanas instruments, kas sniedz iespēju, neveicot visas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, precizēt, detalizēt un/vai grozīt attiecīgās teritorijas funkcionālo zonējumu un/vai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lokālplānojums ir piemērots plānojums salīdzinoši lielu plānotās attīstības teritoriju telpiskajai plānošanai, plānošanas procesā līdzsvarojot gan vides, gan ekonomiskos, gan sociālos jautājumus, kas nereti nav iespējams atsevišķa teritorijas vai zemesgabala detālplānojuma ietvaros.

SIA „Metrum” piedāvā sniegt konsultācijas gan pašvaldībām, gan fiziskām un juridiskām personām par piemērotākā plānojuma dokumenta izvēli konkrētā attīstības priekšlikuma plānošanai, kā arī veikt šo dokumentu izstrādi.

LP