Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

SIVN procedūra

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) tiek veikts teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, un tā būtība ir to izstrādes laikā pievērst uzmanību vides jautājumiem un savlaicīgi paredzēt un novērst attiecīgo plānošanas dokumentu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

SIVN procedūras ietvaros tiek izstrādāts Vides pārskats, kurā tiek noteikta un novērtēta teritorijas attīstības plānošanas dokumenta plānoto darbību iespējamā būtiskā ietekme uz vidi, kā arī tiek izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

SIA „Metrum” speciālisti atbilstoši LR likumdošanā noteiktajai kārtībai piedāvā nodrošināt SIVN procedūras izpildi, kā arī izstrādāt Vides pārskatus.

SIVN