Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Tematiskie plānojumi

Tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā divos gadījumos. Pirmkārt, lai risinātu specifiskus jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums), otrkārt, lai risinātu specifiskus tematus (piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas vai riska teritorijas).

Kā tematiskais plānojums var tikt izstrādāts pilsētas vai ciema ielu sarkano līniju plāns, kas ir būtisks dokuments transporta infrastruktūras attīstības nodrošināšanai, vai veloceliņu plānojums, vai kāda kultūras pieminekļa individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts. Tematiskais plānojums ir piemērots plānošanas dokuments arī tādu jautājumu risināšanai kas skar divu vai vairāku pašvaldību teritorijas, jo ir iespējams veidot kompleksu risinājumu neatkarīgi no pašvaldību administratīvajām robežām un īpašumu juridiskās piederības.

SIA „Metrum” savas darbības laikā ir izstrādājusi gan kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu projektus, gan pilsētu un ciemu sarkano līniju plānus, gan ainavu analīzes un plānojumus, gan plūdu apdraudēto teritoriju plānojumus. SIA „Metrum” piedāvā sniegt konsultācijas gan pašvaldībām, gan fiziskām un juridiskām personām par tematisko plānojumu izstrādes nepieciešamību, kā arī veikt šo dokumentu izstrādi.

TP