Teritorijas un attīstības plānošana

Pakalpojumi / Teritorijas un attīstības plānošana /

Teritorijas plānojumi

Sākot ar 2006.gadu „Metrum” speciālistu komanda ir izstrādājusi 46 vietējo pašvaldību teritoriju plānojumus un to grozījumus (gan pagastu/pilsētu pašvaldībām pirms Administratīvi teritoriālās reformas, gan jaunajām novadu pašvaldībām). Uzņēmuma pieredzē ir atzīmējami tādi projekti kā Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes daļa, kas attiecas uz Rīgas brīvostas teritoriju, Siguldas novada, Saldus novada, Saulkrastu novada, Kokneses novada un Kandavas novada teritorijas plānojumu izstrāde.

Strādājot pie pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādes, uzņēmums galveno lomu piešķir pašam plānošanas procesam. Komunikācijas, datu apmaiņas un informācijas analīzes metode uzņēmumā kalpo kā plānošanas speciālistu ikdienas darba instruments, kas ļauj efektīvi, operatīvi un, galvenais - grafiski pārskatāmi sekot līdzi aktuālajām izmaiņām sabiedrībā, ekonomikā un notiekošajam apkārtējā vidē. Tas palīdz pašvaldībām pieņemt pamatotus, atbilstošus lēmumus tiklab risinot ikdienas problēmas, kā arī plānojot stratēģiskas izmaiņas pilsētas un novada telpiskajā struktūrā.

Izvērtējot vairāk nekā 100 vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus, uzņēmums ir izstrādājis Latvijā pirmo teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas veidu (funkcionālā zonējuma) klasifikāciju un datu bāzes slāņu un vizualizācijas specifikāciju, kas ietverta projektā „Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā”. Tāpat uzņēmuma speciālisti ir izstrādājuši metodisko materiālu, kurā noteikts vienotais funkcionālā zonējuma klasifikators visai Latvijas teritorijai (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas izstrādes projekta ietvaros), kas izmantots, sagatavojot Ministru kabineta noteikumus „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Mūsu profesionālā darbības devīze - "Katram nākamajam uzņēmuma projektam ir jābūt labākam par iepriekšējo!"


Teritorijas_planojums