Apstiprināts jaunais Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008. – 2020. gadam

Dalīties sociālajos tīklos:

Vislielākais pieaugums plānots savrupmāju apbūvei ciemu robežās. Tādējādi nākotnē privātmāju dzīvojamā apbūve aizņems apmēram 10% pagasta teritorijas (līdz šim 3%). Jaunajā plānojumā ir apvienoti vairāki esošie ciemi un noteiktas to robežas. Tādējādi Babītes pagastā kopumā ir paredzēts izveidot 17 ciemus līdzšinējo 21 vietā.Platību ziņā lielākā komercapbūve – jaunu pakalpojumu un tirdzniecības objektu attīstības teritorijas plānotas starp autoceļu A-10 (Rīga – Ventspils) un dzelzceļu Rīga – Tukums. Šeit iecerēta arī vairākstāvu dzīvojamā apbūve (līdz 9 stāviem). Nelielā apjomā plānots ražošanas teritoriju pieaugums (Piņķos, Skārduciemā, Brīvkalnos, Trenčos un plānotā Ziemeļu koridora transporta maģistrāles tuvumā – Mežārēs).Plānojumā ir rezervēta pašvaldības zeme sociālās infrastruktūras attīstībai – jaunu bērnudārzu būvniecībai (Piņķos, Skārduciemā, Klīvēs), sociālo māju izveidei maznodrošinātajiem iedzīvotājiem (Annās, Cielavās), Kultūras centra un Valsts ugunsdzēsības depo būvniecībai (Piņķos).Pārējā pagasta daļā plānots maksimāli saglabāt esošās meža teritorijas, dabas un ainaviskās vērtības. Jauna apbūve ir liegta mežaparku zonās, kā arī netiek pieļautas lielas vienlaidu apbūves teritorijas. Lauku apvidū ir paredzēta harmoniska apbūves struktūras pāreja no blīvāk apbūvētajām zonām ciemos uz tradicionāli retāk apbūvētajām teritorijām ar viensētām.Paredzēto atpūtas vietu zonējumā (parki, golfa un brīvdabas sporta laukumi, kempingi un citas rekreācijas vietas) publiskā apbūve plānota nelielā daļā, 70% šo teritoriju ir atvēlētas zaļajām teritorijām.Plānojumā ietverti jauni publisku ceļu tīkla risinājumi jaunajās attīstības teritorijās. Autoceļiem, kas virzās cauri ciemiem, paredzēts veidot divlīmeņu krustojumus. Starp esošajām dzelzceļa pieturām – Babīte un Priedaine plānota jaunas pieturas – Piņķi izveide.„Jaunais teritorijas plānojums, kas Babītes pagastā nākamajos 12 gados ietver lielu attīstības perspektīvu, palīdzēs pašvaldībai attīstītāju un uzņēmēju ieceres vērtēt saskaņā ar konkrētiem mērķiem. Tas nozīmē, piemēram, apbūves paplašināšanu un saimniecisko attīstību sabalansēt ar prasību saglabāt sakoptu, drošu un veselīgu dzīves vidi,” saka Māra Kalvāne, „METRUM” teritorijas plānotāja, plānošanas projektu vadītāja.Babītes pagasta teritorijas plānojuma izstrāde sākta 2006. gadā. To veica teritorijas plānošanas uzņēmums „METRUM” sadarbībā ar Babītes pagasta pašvaldību. „METRUM” ir izstrādājis arī Babītes pagasta attīstības programmu 2007. – 2019. gadam, kas līdz ar jauno teritorijas plānojumu ir savstarpēji papildinoši dokumenti.„METRUM” ir lielākais mērniecības un teritorijas plānošanas nozares privātuzņēmums Latvijā. Šobrīd „METRUM” teritorijas plānošanas nodaļā izstrādē ir Siguldas novada, Saldus pilsētas, Jaunpils pagasta, kā arī vairāku Latgales pašvaldību teritorijas plānojumi.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top