Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1.    Pārzinis un tā kontaktinformācija
1.1.    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA METRUM (Uzņ.reģ.nr.: 40003388748; juridiskā adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 47-3, LV-1011), (turpmāk – METRUM).
1.2.    METRUM kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: metrum@metrum.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties METRUM juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

2.    Dokumenta piemērošanas sfēra
2.1.Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
2.1.1.    fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam) saņem vai nodod METRUM jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
2.1.2.    METRUM uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).
2.2.    METRUM rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
2.3.    Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3.    Personas datu apstrādes nolūki.
METRUM apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
3.1.    Pakalpojumu sniegšanai:
3.1.1.    klienta identificēšanai;
3.1.2.    līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
3.1.3.    pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
3.1.4.    pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
3.1.5.    klientu apkalpošanai;
3.1.6.    iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
3.1.7.    klientu lojalitātes palielināšanai un apmierinātības mērījumiem;
3.1.8.    norēķinu administrēšanai;
3.1.9.    parādu atgūšanai un piedziņai;
3.1.10.    mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
3.2.    Biznesa plānošanai un analītikai:
3.2.1.    statistikai un biznesa analīzei;
3.2.2.    plānošanai un uzskaitei;
3.2.3.    efektivitātes mērīšanai;
3.2.4.    datu kvalitātes nodrošināšanai;
3.2.5.    tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
3.2.6.    atskaišu sagatavošanai;
3.2.7.    klientu aptauju veikšanai;
3.2.8.    riska vadības aktivitāšu ietvaros.
3.3.    Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
3.4.    Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus.
3.5.    Līgumos noteiktajos gadījumos.

4.    Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
METRUM apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
4.1.    normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu METRUM saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
4.2.    līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
4.3.    saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
4.4.    likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no METRUM un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas METRUM leģitīmās (likumīgās) intereses.
METRUM likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
4.5.    veikt komercdarbību;
4.6.    pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
4.7.    nodrošināt līguma saistību izpildi;
4.8.    novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
4.9.    saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un e-pastā;
4.10.    analizēt METRUM mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
4.11.    administrēt Klienta kontu METRUM mājaslapā;
4.12.    segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
4.13.    izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
4.14.    reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
4.15.    nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par sniegtajiem pakalpojumiem;
4.16.    nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
4.17.    nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
4.18.    nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
4.19.    nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
4.20.    administrēt maksājumus;
4.21.    administrēt neveiktus maksājumus;
4.22.    vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
4.23.    informēt sabiedrību par savu darbību.

5.    Personas datu apstrāde
5.1.    METRUM apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un METRUM saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
5.2.    Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai METRUM var pilnvarot METRUM grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, kupicu ierīkošanai, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, METRUM grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā METRUM rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie METRUM grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par METRUM datu apstrādes apstrādātājiem un METRUM ir tiesības nodot METRUM grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
5.3.    METRUM sadarbības partneri un METRUM grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar METRUM prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei METRUM uzdevumā.

6.    Personas datu aizsardzība
6.1.    METRUM aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un METRUM saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
6.1.1.    Ugunsmūri;
6.1.2.    Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
6.1.3.    Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

7.    Personas datu saņēmēju kategorijas
7.1.    METRUM neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
7.1.1.    ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, datu aktualizācijai Valsts zemes dienestā);
7.1.2.    saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
7.1.3.    ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
7.1.4.    ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos METRUM likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs METRUM likumīgās intereses.

8.    Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
8.1.    METRUM personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

9.    Personas datu glabāšanas ilgums
9.1.    METRUM glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
9.2.    tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
9.3.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā METRUM vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
9.4.    kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
9.5.    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
9.6.    Kamēr ir spēka izteiktais piedāvājums (finanšu piedāvājums pakalpojuma sniegšanai), vai šī piedāvājuma iespēja izmantot Klientam aprēķinot cenu citiem piedāvājumiem.
Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

10.    Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
10.1.    Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
10.2.    Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt METRUM piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt METRUM veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz METRUM likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no METRUM pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai noslēgtiem līgumiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
10.3.    Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
10.3.1.    rakstveida formā klātienē METRUM birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
10.3.2.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā METRUM vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
10.3.3.    elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu;
10.4.    Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, METRUM pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10.5.    METRUM atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniski uz e-pasta adresi, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
10.6.    METRUM nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

11.    Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
11.1.    Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot METRUM interneta lapā (piemēram, lojalitātes programmas un jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē METRUM birojā.
11.2.    Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, papildus informējot par to nosūtot attiecīgu paziņojumu uz metrum@metrum.lv. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
11.3.    Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
11.4.    Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

12.    Saziņa ar Klientu
12.1.    METRUM veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
12.2.    Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi METRUM veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojuma sniegšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

13.    Komerciāli paziņojumi
13.1.    Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Metrum grupas pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) METRUM veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
13.2.    Klients piekrišanu Metrum grupas komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot METRUM birojos.
13.3.    Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
13.3.1.    nosūtot e-pastu uz adresi metrum@metrum.lv;
13.3.2.    klātienē METRUM birojā;
13.3.3.    izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
13.4.    METRUM pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

14.    Sīkdatņu izmantošanas noteikumi
14.1.    Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.
14.2.    Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, METRUM izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.
14.2.1.    Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā . Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
14.2.2.    Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
14.2.3.    Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.
14.2.4.    Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
14.3.    METRUM izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
14.3.1.    nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
14.3.2.    pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
14.3.3.    iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
14.3.4.    lietotāju autentifikācijai;
14.3.5.    gadījumā, ja lietotājs ir METRUM pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus piedāvājums
14.4.    Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
14.5.    Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

15.    Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana
15.1.    Apmeklējot METRUM vietnes un mājaslapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu–sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai METRUM izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses.
15.2.    Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
15.3.    Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.
15.4.    Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz metrum@metrum.lv.

16.    Privātuma politikas administrēšanas noteikumi
16.1.    METRUM ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo METRUM mājaslapā.
16.2.    METRUM saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas METRUM mājaslapā.

Scroll to Top