Sākta Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

Sākta Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2011.gada 14.jūlija līdz 25.augustam.

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam galvenais mērķis ir izstrādāt teritorijas plānojumu novada teritorijai atbilstoši novada ilgtermiņa attīstības stratēģijai ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. To veic SIA „Metrum” Rīgas birojs sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību.

Patlaban ir izstrādāta Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam 1.redakcija un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts. Abi dokumenti, saskaņā ar Ikšķiles novada domes 2011.gada 22.jūnija lēmumu, ir nodoti sabiedriskai apspriešanai.

Ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projektu sabiedriskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties Ikšķiles novada pašvaldībā Strēlnieku ielā 10, Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā, kā arī mājas lapās www.ikskile.lv un www.metrum.lv. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus iespējams iesniegt Ikšķiles novada pašvaldības kancelejā vai nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@ikskile.lv vai planojamikskili@metrum.lv līdz šā gada 25.augustam.

Vairāk par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādi šeit.