Apstiprināts Mežaparkam blakus esošās teritorijas lokālplānojums

Apstiprināts Mežaparkam blakus esošās teritorijas lokālplānojums

Rīgas dome 22.oktobrī apstiprinājusi lokālplānojumu teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi.

Lokālplānojumā grozīta Rīgas teritorijas plānojumā 2006.–2018.gadam noteiktā teritorijas atļautā izmantošana no centra apbūves teritorijas uz trim citām izmantošanas iespējām – savrupmāju apbūves teritoriju, dzīvojamās apbūves teritoriju un jauktas apbūves teritoriju ar dzīvojamo funkciju. Lokālplānojumā grozīts arī Rīgas teritorijas plānojumā noteiktais apbūves stāvu skaits – iepriekš atļauto 25 stāvu vietā kā maksimālo nosakot tikai trīs stāvus.

Lokālplānojuma teritorijas galvenā raksturojošā apbūve būs mazstāvu dzīvojamās ēkas – savrupmājas, dvīņu mājas un rindu mājas, kuras plānots izvietot respektējot reljefu, izsauļojumu un esošos kokus. Lokālplānojumā noteiktas vienotas prasības teritorijas labiekārtojumam un apstādījumu veidošanai. Lokālplānojuma teritorija plānoti tā, lai tā iekļautos vēsturiskā Mežaparka apbūves un ielu struktūrā, būtu Mežaparka apkaimes turpinājums vai tā sastāvdaļa.

Lokālplānojums apstiprināts kā Rīgas domes saistošie noteikumi. Pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tā piemērošanu varēs uzsākt atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma prasībām.

Lokālplānojumu pēc SIA „Jaunais Mežaparks” pasūtījuma izstrādāja SIA „Metrum”.

Ar lokāplānojumu iespējams iepazīties šeit.